Navigace: Vladimír Slavík > Možná to bude zajímat širší veřejnost Hrabové

Možná to bude zajímat širší veřejnost Hrabové

 

 Myslím tím cyklisty, bruslaře a  koloběžkáře,  kteří  pomocí  těchto  dopravních prostředků  navštěvují různá místa naší obce.

Paskovská ulice je pro tyto dopravní prostředky nepoužitelná.  Ale naštěstí máme  Domovskou ulici a navazující  místní komunikace.

 Domovská ulice je  pro tyto účely ideální. Asfaltový povrch je převážně  rovný, dopravní  ruch a pohyb osob  minimální.  Na některých místech jezdí i auta, ale řidiči jsou k cyklistům velmi ohleduplní.  Asfalt končí za Prodlouženou Mostní, kde je cca 100 m vozovka se štěrkovým povrchem. Naštěstí  bez kaluží a bláta.  Asfalt je opět  až na ulici Poplužní.  Celkem dobře sjízdný je i další úsek  MK „K Pilíkům“,  a to  až k ul. Bělská.

Ale pak se vše mění. Končí asfalt a začíná úsek, na kterém je nutno věnovat jízdě zvýšenou pozornost.  Je zde i několik hlubokých děr,  které mohou být nebezpečné.  Podle struktury povrchu jde o cestu, původně se štěrkovým povrchem, o kterou není již dlouho pečováno. Po dešti jsou zde i blátivé úseky,  zejména  mezi mostkem přes  Ščučí a Paskovskou ulicí.

Před uvedeným mostkem  přes Ščučí je odbočka, vedoucí  až k Mitrovické kapličce. Můžeme se tak  vyhnout „tankodromu“ kolem průsakového kanálu, pokud jsou našim cílem  Pilíky. U  Mitrovické kapličky  je nutno překonat nebezpečně vyhlížející „mostek  sirotek“, který nemá ani zábradlí,  a obtížně sjízdný úsek  o délce cca 150 m,  parc . č. 2544/1, jehož správcem je MOb Hrabová.

 Využil jsem  § 16, odst. 2, písm. g) zákona o obcích a navrhl vedení MOb Hrabová  pro zlepšení těchto komunikací  následující opatření:

1. Zajistit opravu účelové komunikace parc. č. 2544/1, která je ve správě MOb Hrabová.

2. V důsledku havarijního stavu propustku přes Ščučí na km 2,218 opatřit tento dopravní značkou, zakazující vjezd motorovým vozidlům.

3. Zajistit opravu místní komunikace „K Pilíkům“ v úseku od  Bělské ulice až k průsakovému kanálu.

Vyřízení tohoto mého návrhu bylo svěřeno paní Moskalové, referentce z odboru stavebně správního, která mi napsala toto:

K vašim dotazům ze dne 21. 3. 2022 sdělujeme následující:

Ad 1) Úprava, nikoliv oprava, této účelové komunikace je v jednání  a bude v roce 2022 realizovaná.

Ad 2) Umístění vhodného dopravního označení  na propustku bude zadáno u autorizovaného  projektanta a následně vydáno opatření  obecné povahy v souladu s úředními postupy.

Ad 3) Oprava této části komunikace se v letošním roce neplánuje.

Komentář HN: Nemohu si odpustit následují  kritickou připomínku,

Ve svém dopise jsem záměrně uvedl, že postupuji podle § 16, odst. 2, písm. g)  zákona o obcích. Tento paragraf  umožňuje občanům  obce podávat  orgánům obce  návrhy, připomínky a podněty, které  vyřizují orgány obce.

Podle zákona o obcích jsou orgány obce  zastupitelstvo a rada obce. V žádném případě není orgánem obce referentka  obecního úřadu. A právě jí  byl můj dopis svěřen k vyřízení. Posoudila ho  jako  pouhý dotaz pošetilého občana, a podle toho i odpověděla.  Velmi povrchně a nekvalifikovaně .Chybí podpis představitele obce, který by pravděpodobně upozornil paní referentru na některé nepřesnosti.

Pokud by měl někdo zájem, mohu tato svá tvrzení  o chybách v postupu při vyřizování mého dopisu  vysvětlit podrobněji. 

25. 4. 2022   V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem