Navigace: Vladimír Slavík > Náhradní výsadba dřevin

Náhradní výsadba dřevin

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

 V § 9 zákona č. 114/4992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,   je uvedeno: „ Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.“   Tou kompenzací ekologické újmy se míní náhradní výsadba nebo zaplacení odvodu do rozpočtu obce.

Stromy, stojící mimo les  se kácí i na obecních pozemcích, a to převážně z důvodu bezpečnosti, stromy  nemocné a v případech, kdy stromy musí být odstraněny při výstavbě obecní infrastruktury.

Musí obce i v těchto případech provádět náhradní výsadbu?  Podle zákona č. 114/1992 Sb., nemusí, ale mohou.

V loňském roce byla v naší obci věnována zvýšená pozornost stromům na Šídlovci a v parku  Hrabovjanka. Vykácené stromy zde byly nahrazovány novými. Ale také se kácelo mimo Šídlovec na pozemku parc. č. 1302/6, který sousedí s ulicí K Plilíkům. Byla provedena za vykácené stromy náhradní výsadba? Nikde o tom není žádná zmínka. Ani v usneseních RMOb, ani v Registru smluv, ani v Hrabovských listech.

Jak je to řešeno ve Statutu města Ostravy?

 Je tam uvedeno, že  „Městský obvod činí úkony náležející vlastníku pozemku podle zákona č. 114/1992 Sb., ve vztahu k tomuto svěřenému majetku.“

Náhodou jsem měl možnost si přečíst časopis Jihlava Dnes.cz, který  7.1. 2022 napsal:  „Magistrát města Jihlavy upozorňuje veřejnost, že od ledna do března 2022 bude probíhat kácení a prořezávky dřevin na mnoha místech ve městě. Doprovodí ho náhradní výsadba na plochách,  kde to bude z prostorových důvodů možné. Vykácené dřeviny jsou nahrazovány tak, aby nová výsadba byla adekvátní technologické újmě způsobené kácením a prořezávkami.“

Závěr: Možná, že i v Hrabové byla provedena náhradní výsadba za stromy, vykácené vloni v lesíku u ulice K Pilíkům. Pokud nebyla náhradní výsadba provedena, tak došlo k významnému poškození zdejšího životního prostředí, a možná i porušení povinností, vyplývajících  ze Statutu města Ostravy.

22.1. 2023    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma