Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (11)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (11)

 

Zasedání obecního výboru 10. března 1907.

-Starosta oznamuje, že Ludvík Laryš několikrát přišel na obecní úřad se stížností na Řehovou Jolanu, vdovu po Fr. Řehovi, bydlící v č. 19, kde s jinými ženskými pohoršivý život vedou a svádí i mladíky. Podobně o tom vypovídají i  Leopold Mikolajek a Marie Střondalová. Obviněné ženštiny byly písemně obeslány, ale nedostavily se. Usneseno je ještě jednou předvolati, aby bylo možno tuto záležitost řádně projednati a ukončiti.

-Sestavením volebních listin pro volby do Říšské rady byli pověřeni p. Jan Vogt a  p. uč. Štěpán Němec, a to s využitím listin pro volby do Zemského sněmu.

Zasedání obecního výboru 28. dubna 1907.

-Do volební komise pro volby do Říšské rady byli zvoleni pro české voliče Jan Fýrek, Štěpán Němec a Jan Chlupatý. Pro německé voliče Ant. Hranický, Fr. Závada a Fr. Kolibáč.

-Pan starosta sděluje, že obecní cesta na horním konci je v dezolátním stavu. Usneseno, aby návoz štěrku byl uskutečněn na základě veřejné dražby. Na zavezení výmolů bude zapotřebí 100 m/3 štěrku. Dohledem nad návozem a opravou cesty byl pověřen p. Jos. Nováček. Vyhlášku o tom obstará pan starosta.

- Přítomný Fr. Nákolný žádá,  aby mu byla prodloužena lhůta k vystěhování z obce (viz protokol z 20. ledna 1907). Usneseno, aby tato lhůta byla prodloužena do 15. května. Další odklad se již nepovolí. Fr. Nákolný to vzal na vědomí.

-Johana Míčková žádá, aby její muž, Karel Míček  pro svou neduživost byl vzat do obecní nemocnice, a to včetně výživy. Usneseno, aby žádost byla zamítnuta, neboť žena jeho jest majetná a Míček jest příslušný do Řepišť.

-Vlčková Barbora, která se svými šesti  dětmi pobývá v obecní nemocnici, žádá o peněžní podporu. Pobírá 10 K měsíčně za úklid ve škole, a to je na výživu málo. Bída její je veliká, ale finančně jí pomoci nelze. Usneseno jí povolit, aby dům od domu chodila a o podporu na potravinách prosila s tím, že je ochotna si to odpracovat.

-Na návrh p. starosty usneseno podati žádost o zřízení cesty  z Hrabové do Nové Bělé. O podporu této žádosti budiž požádána i Nová Bělá.

-Usneseno do školní zahrady navézt potřebné množství strusky na zhotovení chodníků. Dozor nad tím zajistí Fr. Lička z č. 30.

Komentář HN: Na jednáních obecního výboru byly velmi často projednávány i  existenční a sociální problémy zdejších obyvatel. I přes velmi omezené finanční a jiné  možnosti se to jakž  takž dařilo. Mimo jiné také proto, že v obecním výboru zasedali lidé nejen s  bohatými životními zkušenostmi, ale i s potřebným respektem u obyvatel Hrabové.

31.8.2020          V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma