Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (23)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (23)

 

Zasedání představenstva obecního výboru 23. února 1908.

Přítomno 6 členů představenstva. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

 Předmět jednání: Vydražení dovozu uhlí pro školu. Starosta dal tuto dražbu vyhlásit bubnem. Vyvolávací cena za dovoz 1 q uhlí z jámy Karolina  byla stanovena na 38 hal.  Dovoz uhlí  získal  p. Jan Piskoř za cenu 39 hal. Smlouva platí na dobu 1 roku. Pan J. Piskoř se dostavil na jednání představenstva a smlouvu podepsal.

Zasedání obecního výboru 15. března 1908.

Přítomno 17 zastupitelů.Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Jednáno o lávce přes potok u domu č. 25. Má se rozebrat a zmenšit. Nadbytečný dobrý materiál se  uloží u p. Chlupatého na č. 33, zajistí skobami  a zakryje  stříškou.  Špatné dřevo bude pořezáno a použito k otopu pro školu. Křoví a vrboví kolem lávky bude z obou stran vysekáno. Zajištěním  těchto prací se pověřuje p. Pajorek a p. Gerold.

-Vyčištění příkopu „Sif“  dle nařízení obecního výboru z r. 1907 nebylo dosud  provedeno. Usneseno, aby byli majitelé  pozemků na hranici s Novou Bělou opět úředně vyzváni a vyčištění  se provedlo do 30. června 1908. Pokud se tak nestane, budou tito udáni na c.k okresní hejtmanství. Dozorem nad vyčištěním se pověřuje p. Chlupatý a p. Kudělka.

-Přítomná paní Marie Černá opětovně žádá o koupi části obecního pozemku na návsi naproti domu č. 36 a sděluje, že cena 2 K za m/2  je příliš vysoká. Také namítá, že na části jejího pozemku bylo  vystavěno nové hasičské skladiště. Usneseno, že je nutno tyto pozemky  řádně proměřit a označit hraničními kameny. Trvá se ale na původní ceně 2 K.

Komentář HN:  Funkce zastupitelů  v tehdejší době byla velmi náročná.  Organizovali dražby, zajišťovali opravy a údržbu místní infrastruktury, řešili sociální problematiku a různé spory mezi sousedy. Neumím si představit současné zastupitele na jejich místě. Schůze se  tehdy konaly jednou za měsíc a jednání byla velmi věcná.  Konkrétními úkoly byli pověřováni jak členové představenstva tak i další zastupitelé. Z různých náznaků usuzuji, že to byly především funkce prestižní a  a každý se v nich snažil obstát co nejlépe. Na potřebné organizační a odborné úrovni byl i tehdejší starosta pan Ludvík Staněk. 

12.9.2020           V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma