Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (3)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (3)

Zasedání obecního výboru 21. ledna 1906

-Zkoumány účty obecní za rok 1905. Celkové příjmy 15 823 K, celkové vydání 15 779 K, dodatečný účet školní  273 K. Výsledkem je schodek 229 K, který bude uhrazen půjčkou. Obecní výbor prozkoumal účty a shledal je správnými. Účty vyhlášeny na obecní tabuli a nikdo námitky neučinil. 

-Dozor při porážce dobytka bude místo Fr. Ličky vykonávat  obecní policista Fr. Řeha.

-Obecní výbor se usnáší, aby okr. hejtmanství stanovilo podmínky pro bezpečné užívání lávek přes Ostravici. Zároveň bude požadováno, aby  zde byly  vybudovány lávky železné, a to na náklady zemské.  To proto, že lávky slouží k přechodu ze země Moravské do země Slezské a naopak.

-Budiž panu faráři předáno přání obecního výboru, aby svěřil kostelnictví  Fr. Řehovi,  by mu jakožto chudobnému  otci  početné rodiny jeho existence zlepšena  byla.

Zasedání obecního výboru 11. února 1906

-Zemský úřad stavební oznamuje, že na ochranné práce stavební na řece Ostravici se v roce 1906 počítá s obnosem 9 000 K.  Peníze však budou  proplaceny až na podzim. Doporučuje se, aby s opravami bylo započato ještě před jarními povodněmi, a to pomocí půjčky. Zemský  stavební úřad ujišťuje, že subvence bude proplacena.

-Zemský  stavební inženýr vypracoval projekt, podle kterého se má napřímit  tok  řeky v úrovni gruntů č. 30, 144 a 31. Obecní výbor se usnáší, aby tyto práce se vykonaly bezodkladně. Zároveň bude do  Vítkovických železáren vyslána delegace s žádostí o finanční podporu, jelikož se tímto propichem pomůže mlýnu, který je v majetku železáren.  Obecní výbor se usnáší, aby na tyto práce byla opatřena půjčka 2 000 K.

-V záležitosti  lávek dále usneseno požádat Zemský výbor o vyslání inženýra, jenž by na tyto lávky vypracoval projekt.

Komentář HN:  Problematika řeky  Ostravice  byla tehdy velmi aktuální. Dřevěná lávka byla umístěna asi 300 m nad nynějším mostem a vedla k ní pěšinka, která odbočovala z Paskovské naproti dnešní ulice Na Šajaru. Lávku včetně podpěr bylo nutno  opravovat  po každé větší povodni. Na nákladech se podílela Hrabová, vratimovská celuloska a někdy i  Zemský výbor.  Největší  povodně byly v roce  1913 a 1923. Ocelový  most byl postaven až v roce 1943.  Regulace řeky byla zahájena v roce 1906, a to v úseku od nynějšího mostu až po tehdejší mlýn. Pozděli se ragulovala  i horní část řeky a její původní koryto bylo značně zúženo. Práce  trvaly s přerušováním dalších 30 let.

17.8.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma