Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (36)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (36)

 

Zasedání obecního výboru 6. prosince 1908

Přítomno 15 členů, zapisoval Fr. Bartoník

-Hlavním bodem programu je rozpočet na rok 1909. V položce odměn radních usneseno, aby šesti radním byla přiznána  roční odměna po 60 K. Debata o odměně pro porodní babičku. Dostává ročně  od obce 80 K. Druhá babička, Matysková, nedostává nic, ač své služby často poskytuje zdarma chudým rodinám. Usneseno, aby starosta obě k sobě povolal a vyslechl jejich stesky. Na příští schůzi bude rozhodnuto o  jejich odměnách. Platba na posvícení za předky. Nadále se bude platit po 12 K, ale zruší se střelba z moždíře. Vysvětlí se to bezpečnostními důvody.

Rozpočet se přijímá a schvaluje takto: Veškeré výdaje činí 8 783,05 K, veškeré příjmy 4 176,75 K. Schodek jest 4 606,30 K. Daní (dle sdělení berního úřadu) jest 7 573,35 K. Schodek bude uhrazen přirážkou k daním ve výši 60 %.

-Prodej pozemků při hostinci p. Süssera. Schválen prodej pozemku na straně jižní v šířce 3 m, na straně severní v šířce 5 m. Cena stanovena na 1 K za metr čtvereční. Příslušné povolení na úřadech zařídí starosta.

-František  Vlček, příslušný do Hrabové, opustil manželku Magdalenu a 7 dětí a o ně se nestará. Obci tím vznikají velké výlohy. Proto se požaduje, aby byl dán do robotárny. Přítomná manželka Magdalena prohlašuje, že si rozhodně nepřeje, aby k ní přišel bydlet. Ubližoval jí, co vydělal tak projedl a propil. Je přesvědčena, že se nepolepší. Panu starostovi se ukládá, aby podnikl vše pro ukáznění Fr. Vlčka tím, že bude dán do robotárny nebo do podobného ústavu a bude tam pracovat.

-Pan starosta předložil plán vnitřního rozdělení hřbitova. Usneseno objednat pro hřbitov stromky, a to: 37 kulovitých javorů, 28  velkolistých lip a 20 kulovitých jilmů.

-Do Brna k předsedovi technické zemědělské kanceláře se vysílá delegace za účelem zrychlení drenážních prací. Do delegace zvolen  p. starosta a Fr. Lička z č. 30.

Komentář HN: Snažím se zjistit podrobnosti o odměňování tehdejších zastupitelů. Na tomto zasedání byla stanovena odměna pro šest  radních ( Jan Chlupatý, Fr. Lyčka z č. 30, Fr. Lička z č. 40, Josef Kudělka a Jan Fýrek ze Závodí) na 60 K ročně.  Za jejich  velkou zodpovědnost a ztrátu času  to není hodně.  Nejasné je odměňování starosty. Určitě tuto náročnou funkci nevykonával zdarma. Možná, že ho neplatila obec, ale okres nebo Zemský výbor. Snad se to při dalším sledování činnosti tehdejšího obecního výboru  vyjasní.

26.9.2020      V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma