Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (4)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (4)

 

Zasedání obecního výboru 4. března 1906.

-Jednáno o žádosti rodičů z osady Závodí, aby jejich děti mohly navštěvovat školu v Ratimově. Usneseno žádosti nevyhovět, protože lávky přes Ostravici jsou již opraveny a děti mohou docházet do školy v Hrabové. Člen obecní rady J. Firek ze Závodí se staví proti, a to způsobem zcela nepřístojným.

-Usneseno, aby z obce byl vypovězen Ferdinand Luzar, jelikož ohrožuje majetek občanů. Rovněž usneseno, aby z obce byli vypovězeni Fr. Nákolný s manželkou a synem. Byli trestáni  pro krádež.

Zasedání obecního výboru 16. dubna 1906.

-Pan starosta oznamuje nutnost pořídit seznam voličů do Zemského sněmu, a to dle nového volebního řádu. Tímto úkolem jsou pověřeni p. učitel Němec a p. J. Vogt.

-Do svazku obce  Hrabové byl přijat  hostinský Sigmund Turadt, doposud do Kojetína náležející.

Starosta obce Ratimov oznamuje, že se požaduje po Hrabové  zaplatit školský příspěvek pro hrabovské děti za celý školní rok.

-Usneseno, že pohřbu strážmistra Františka Janhuby se účastní celý obecní výbor.

Zasedání obecního výboru 13. května 1906.

-Pan starosta přednesl žádost od  hostinského Karla Süssera, aby mu byl pronajat obecní pozemek, který sousedí s jeho hostincem. Vysadí tam stinné stromy a pořídí venkovní posezení. Obecní výbor se usnáší žádosti vyhovět s tím, že tento pozemek bude zatížen vyšším nájemným, než je obvyklé. Pozemek bude oplocen plotem 2 m vysokým, úplně neprůhledným, a to z prken. Vysázené stromy budou v případě nutnosti na náklady Süssera odstraněny. Bude -li hovor, hluk a zpěv v pronajaté prostoře rušiti školní děti v nedaleké škole, bude pronájem zrušen. Nájem se povoluje na dobu 10 let. Cena se stanovuje na 50 K ročně.

-Oznámeno, že K. Süsser začal bez povolení stavět komoru při hostinci ze strany západní. Obecní výbor se usnáší udělit mu pokutu 15 K.

-Obecní výbor se usnáší zrušit měsíční podporu 2 K chromému Břenkovi, neboť jí není hoden. Za to vdově Johaně Košařové přiznána budiž měsíční podpora 2 K, protože je osleplá.

-Za revizory účtů pro vodní stavby na řece Ostravici pro rok 1906 byli zvoleni J. Vogt, J. Firek, J. Kudělka a Fr. Lička z č. 30.

Komentář HN: Marně se snažím zjistit, kde se obecní výbor v těchto letech  scházel. Členů výboru bylo 12 a často byli přítomni i další občané, třeba hostinští a obchodníci  při projednávání daně z lihových nápojů. Pravděpodobně se scházeli  ve škole, a to buď v té staré nebo v nové. Nebo možná v některým ze zdejších hostinců. Je zajímavé, že o tom není v  archivních materiálech  (včetně kroniky) žádná zmínka. A pamětníci již dávno zemřeli.

22.8.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma