Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (47)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (47)

 

Zasedání obecního výboru 11. července 1909.

Přítomno 14 členů. Schůzi řídíl pan starosta Ludvík Staněk, zapisoval p. Bartoník.

-Prvním bodem programu byla žádost Marie Kobkové z Příbora, která se stará o tři děti Jana Linharta, příslušného do Hrabové. Tento byl soudně  zbaven otcovských povinností a práv. Jmenovaná žádá po Hrabové náhradu za výlohy, které s těmito dětmi má, a to ve výši 150 K ročně. Svou žádost opírá o rozhodnutí Zemského soudu, který nařizuje obci Hrabová tuto věc vyříditi, a to dle domovského práva. Obecní výbor se usnesl takto: starosta pozve v Hrabové bydlící bratry Jana Linharta k pohovoru a vyzve je, aby se o děti svého bratra postarali. Obec Hrabová žádaný obnos nezaplatí. V případě nezbytnosti obec požádá o přestěhování těchto dětí do Hrabové, kde se o ně postará matka Jana Linharta a jeho bratři. Obecní výbor nehodlá platit na děti za darebáka, bylo by to nakažlivé pro jiné.

-V obecním domě u hasičského skladiště se uprázdní byt po Fr. Řehovi, který se přestěhuje do domku na nový hřbitov. O byt  u hasičského skladiště má zájem Ant. Kulich. Usneseno žádosti vyhovět za nájem 10 K měsíčně. Součásti bytu je i pozemek za domkem. Výpovědní lhůta se stanovuje na ¼ roku.

-Obecní náves při domku č. 36 budiž ohrazena plotem. Od M. Černé bude vybíráno nájemné 4 K ročně, a to vždy do dubna. Jestli nebude nájemné placeno, bude nájem zrušen a pozemek pronajat dražbou jinému zájemci. Kdyby obec pozemek nutně potřebovala, nájem se zruší.

-Starosta sděluje, že je v obci mnoho tanečních zábav, což má na některé občany špatný vliv se smutnými důsledky finančními. Usneseno, aby každému  hostinskému byly ročně povoleny jen čtyři zábavy. Svatební zábavy budou povolovány bez omezení.

-Pan předseda místní školní rady požaduje provedení nátěru oken v nové škole. Usneseno provedení kontroly stavu oken, a to komisí ve složení p. Pajorek, Dvorský, Kudělka, Kaloč a Vogt. Pokud se zjistí nebezpečí z hniloby, provede se nátěr ihned. V opačném případě se nátěr odloží na pozdější dobu.

-Drenážování na novém hřbitově je velmi obtížné. Jíl se štěrkem je slepen a musí být vybíjen krumpáčem. Bude zapotřebí povolit příplatek. Doposud se platí 1.20 K za běžný metr. Dude řešeno později.

Komentář HN:  Záležitosti, projednávané obecním výborem  umožňují blíže  poznat starosti našich předků. Ve srovnání s námi měli  obtížný život, a to především ti sociálně slabší.  Za moudré pokládám rozhodnutí obecního výboru v záležitosti  zaopatření dětí „darebáka“ Jana Linharta.  Významné je i omezení počtu tanečních zábav. Hodně se tehdy konzumoval alkohol, mnozí zdejší muži  pak nezvádali  své rodičovské  a jiné povinnosti. Příkladné je i šetření obecními penězi: nutnost nátěru oken ve škole musí posoudit komise! Jejími členy jsou i místní odborníci, konkrétně jeden stolař  a jeden natěrač.

7.10.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma