Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (50)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (50)

 

Zasedání obecního výboru 29. srpna 1909.

Přítomno 15 členů. Schůzi řídil starosta Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Zakoupení zvonu pro nový hřbitov. Bude objednán u firmy  Červený v Hradci Králové. Požaduje se váha 65 kg, spodní průměr 47 cm, povrch zvonu bez plastické výzdoby a nápisů.

-Projednán hřbitovní řád, sepsaný Fr. Bartoníkem. Po některých úpravách byl schválen a bude zaslán  ke schválení na c.k. hejtmanství.

-Usneseno, že na východní straně hřbitovního domku bude zřízen veřejný záchod  a kůlna pro uskladnění otopu. Bude tam i chlévek pro černý dobytek. Přístavek bude postaven na pozemku, patřícím  dědicům  po Držonkovi. Přítomný poručník jeho nezletilých dětí p. Fr. Pajorek s tím souhlasí, a to za roční nájem 5 K.

-Dle výnosu Zemského soudu se taxa kominická určuje takto: U budov obytných a pro účely podnikatelské za 1 m/2 zastavěné plochy 20 hal. Za každé další patro navíc 20 hal. za m/2 ročně.

-Domovské právo uděleno Fr. Blahutovi, narozeném v Raškovicích ve Slezsku. V Hrabové bydlí již 22 let a splňuje i všchny další požadavky.

-Pronájem za obecní pozemek na návsi se M. Černé snižuje ze 4 K na 2 K ročně. 

Komentář HN:  Obecní výbor zasedá v hojném počtu i v letní měsíce.  Intenzivně se pracuje na dokončení nového hřbitova. Zajímavá je zpráva o objednávce hřbitovního zvonu. Kde byl asi zavěšen a kde asi skončil? Skončil pravděpodobně v letech 1 sv. války v některé z muničních továren.  Zvoníkem byl nepochybně hrobník Fr. Řeha. Jeho pracovní náplň byla obdivuhodná: byl obecním policajtem, nočním hlídačem, bubeníkem, poslíčkem, hrobníkem a  nakonec i zvoníkem.

10.10.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma