Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (55)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (55)

 

Zasedání obecního výboru 23. ledna 1910.

Přítomno 15 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Přečten dopis z děkanátu z Mor. Ostravy ve kterém se požaduje, aby nový hřbitov byl rozdělen na část pro nekřtěňátka, pro nekatolíky a sebevrahy a na část ostatní, kde budou pohřbíváni vyznavači ritu římsko-katolického. Pouze tato část hřbitova bude posvěcena. Obecní výbor se usnáší, že nebude nic měnit na svých dřívějších rozhodnutích.

-Pan Ant. Kolich žádá slevu na nájmu v obecním domku v blízkosti hasičského skladiště, a to pro přílišnou vlhkost a vysokou spotřebu otopu, a to z dosavadních 10 K měsíčně na 8 K. Žádosti se vyhovuje.

-Domovské právo v obci propůjčeno Ant. Mičkovi, rolníku z č. 46, Janu Vašutovi ze Závodí, Rajmundu Hruboňovi, Josefu Mutinovi a Felixi Dvorskému. Jmenovaní splňují všechny pořadavky na propůjčení domovského  práva  v Hrabové. U Marie Střondalové, opuštěné svým manželem,  se musí zjistit, jestli je soudně rozvedená.

-Karel Malucha, domkař z č. 53 žádá, aby mu byla prodána kaluž při potoku Ščucí mezi zahradou u domku č. 39 a domkem jeho. Prodej se povoluje s podmínkou, že bude zřízen řádný přítok do tohoto rybníka a z něho pak do Ščučí. Nyní v této kaluži voda zahnívá, což kazí vodu ve Ščučí, která se hojně používá v domácnostech. Cena za tento rybník se stanovuje na 5 hal. na 1m/2.

-Pan  Frýdek ze Závodí přednáší stížnost na majitele zdejších pozemků Bednářovou a Šrubaře, kteří brání v užívání cesty mezi domkem č. 43 a farským gruntem směrem k okr. silnici kunčické. Usneseno, že oba  jmenovaní budou předvoláni ke starostovi, který se pokusí tento spor vyřešit smírnou cestou.

Komentář HN: Z tohoto zápisu je zřejmý rozdíl mezi povinnostmi tehdejší a nynější samosprávy.  Dříve bylo mnoho času  věnováno řešením různých sporů včetně majetkových, zajišťování nezbytné péče sociálně  potřebným občanům, a také základní infrastruktuře. V té době to byla škola, obecní cesty, kostel a hřbitov. V  tomto zápise mě také zaujala zpráva, že Karel Malucha, domkař z č. 53 projevil zájem o  koupi „kaluže “ v blízkosti jeho domku.  V zápise je napsáno, „že v této kaluži  voda hnije a kazí vodu potoční, která je hojně používána ve zdejších  domácnostech“.  Je to zřejmá snaha obecního výboru o zlepšení životního prostředí. Šlo o místo, kde  dnes stojí restaurace „Na Ščučím“.

15.10.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma