Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (66)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (66)

 

Zasedání obecního výboru 8. ledna 1911.

Přítomno 16 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Přečten výnos c.k. ministerstva kultu, ve kterém se zamítá protest Hrabové proti platbě místnímu varhaníkovi  z obecní pokladny 300 K ročně.  Usneseno dluh za rok 1910 zaplatit.

-Usneseno konat obecní volby v neděli 22. ledna 1911. Obecní účty budou prověřeny v pátek 20. ledna. Revizoři jsou p. Raška, Víta, Chlupatý a Lička. Obecní volby se uskuteční v sále hostince p. Černé.

-Domovské právo přiznáno těmto: Fr. Šodek, Ludv. Křižák, Karel Palčinský, Edv. Lyko a Fr. Rankal.

-Starostovi se má zaplatit 4,5% úrok za částku 1266,96 K, kterou poskytl na zaplacení  schodku obecního rozpočtu za rok 1909.

-Roční služebné obecnímu policistovi Fr. Řehovi se upravuje tak, aby veškeré platy činily celkem 300 K.

-Radní Fr. Lička oznamuje, že opatřil násypem obecní cestu při nemovitosti č. 30, a to na vlastní náklady. Je tam ale nutno položit roury  pro odvod vody. Ty by měla zakoupit obec.

Komentář HN:  Jméno radního rolníka  Fr. Ličky se v zápisech ze zasedání obecního výboru vyskytuje často. Byl pověřován různými poměrně náročnými úkoly. Ze sčítacích archů z r. 1910 jsem se dozvěděl, že se narodil v Hrabové, v uvedeném roce mu bylo 34 let, manželka Marie pocházela rovněž z Hrabové, měli jedno dítě, chlapce Oldřicha. Jeho  statek byl poměrně velký,  Měl  4 koně, 9 ks hovězího dobytka,  3 prasata a 34 ks drůbeže. Na statku bydlel i jeden čeledín a dvě děvečky. Statek pana Ličky byl v blízkosti Paskovské, uprostřed mezi hostincem „Na vyhlídce“ a dnešní Mostní. Nynější adresa je Paskovská 30/193. Dřívější budovy byly postupně rekonstruovány. 

Údržbu tehdejších MK zajišťovali místní rolníci. Ti je nejvíce potřebovali. Pouze ve výjimečných případech údržbu platila obec. Zmínka o tom je i ve výše uvedeném zápise ze zasedání obecního výboru. 

27.10.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma