Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (67)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (67)

 

Zasedání obecního výboru 20. ledna 1911.

Přítomno 16 členů z 18-ti. Schůzi  řídil  starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartončík

-Projednání obecních, školních a kostelních účtů za rok 1910.  Byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí a nebylo k nim učiněno žádných připomínek nebo námitek.  Kontrolu všech účtů včetně doložek provedli i  revizoři a podali zprávu, že je shledali správnými.

Následně byly obecní účty schváleny takto: Vydání 11 780,94 K, příjmy 10 969,48 K. Schodek 811,46 K budiž dán do vydání za rok 1911.

Účty školní (chudobinské): Příjem 691,48 K, vydání 578,8 k. Přebytek jest 112,63 K.

Účty kostelní (obecní fond pro stavbu kostela): Konečný stav na účtech je 6 363,32 K.

Kmenové jmění obce, uložené v místní rajfaizence: 2 016,46K.

Hotovost na vkladní knížce  obecního úřadu ( i s úroky): 131,80 K.

Komentář HN:  Tento zápis dokazuje, že systém vedení obecních účtů a způsob kontroly vydání  se příliš nelišil od současného způsobu. Základem byl obecní  rozpočet, veškerá vydání byla bedlivě zkoumána revizory (dnes finanční  a kontrolní komise).  Na konci roku byly účty vyloženy veřejnosti a následně schváleny v obecní radě. Stejně jako dnešní „Závěrečné účty“. Určitý rozdíl je v tom, že dnes (mimo orgánů samosprávy) je zapotřebí na „zúřadování“ účetních dokladů několik profesionálních úřednic. To dříve nebylo, účetnictví vedl  starosta. Je pro mne velkou záhadou, jak to dokázal.

29.10.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma