Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (70)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (70)

 

Zasedání obecního výboru 12. března 1911.

Přítomno 18 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Žádost Ludvíka  Černého o prodej obecního návsí při gruntě č. 36. Usneseno, aby pozemek, kde stojí lípa, prodán nebyl. Navržena výměna pozemků obecních za jiné tak, aby se zvětšila šířka tohoto návsí. Ludv. Černý se uchází o pozemek kolem obecní silnice až do vzdálenosti 8 m od lípy. V případě dohody obec žádá 70 hal. za každý m/2.

-Jednáno o prodeji obecního návsí  u obecní silnice při čísle 28 u Ant. Kročka. Obecní výbor se usnáší prodat toto návsí u silnice Ant. Kročkovi za 60 hal.  za 1m /2. Zájem o koupi má i přítomný Jos. Mutina, domkář z č. 97. Provedena dražba a pozemek připadl A. Kročkovi za cenu 75 hal. za 1m /2.

-Obecní výbor protestuje proti zasílání ohlašovacích lístků nových občanů v jazyku německém. Bude to sděleno c.k. komisařství. Starosta to projedná i na starostenském sboru.

Komentář HN: Obecní výbor se na tomto zasedání zabýval především prodejem obecních pozemků. Komplikovaná situace byla v okolí gruntu č. 36. Šlo o bývalé fojtství, kde vlastnické vztahy k okolním nemovitostem  byly velmi složité. V daném období k tomu přistupovaly navíc různé neshody  mezi vedením obce a rodinou Černých. Pro označení těchto obecních pozemků se v zápisech používá slovo „náves“. Nejde asi o skutečný střed obce, ale o obecní pozemky v blízkosti hlavní silnice. V zápise je jako „náves“ označen  i pozemek u gruntu Ant. Kročka v blízkosti dnešního sokolského hřiště.

1.11.2020                  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma