Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (71)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (71)

 

Zasedání obecního výboru 30. dubna 1911.

Přítomno 17 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník

-Výsledky sčítání lidu 1910. Byly pořízeny opisy formulářů. Celkové výdaje za sčítání jsou 200 K včetně odměn pro roznašeče listů p. Fýrka a p. Rašky. Sčítatelé p. Fr. Bartoník a p. Štěpán Němec z obnosu 200 K zaplatí i ostatní, kteří se na sčítání  podíleli.  Byly pořízeny opisy všech formulářů. Za tuto práci  se stanoví částka 12 K.

-Za vypracování volebních listin do Říšské rady bude vyplaceno 20 K.

-Za vypracování seznamu obecního jmění bude vyplaceno 10 K.

-Sčítatelům dobytka podle nového zákona se stanovuje roční odměna 20 K.

-Jednáno o žádosti Marie Černé, která žádá příplatek za užívání tělocvičny. Usneseno, aby o tom jednala  s M. Černou školní rada  a o výsledku podala zprávu obecnímu výboru.

-Jednáno o žádosti Inocence Dudy, trestance na Mírově a do Hrabové příslušného, aby po odpykání trestu byl propuštěn na svobodu. Vzhledem k nepolepšitelnosti Dudy a vzhledem k jeho nebezpečnosti je nutné, aby po odpykání trestu byl doživotně umístěn do robotárny a tak učiněn neškodným.

-Volební místnost pro volby do Říšské rady bude pro české voličstvo v sále v hostinci u Černých se vchodem ze zahrady. Táž místnost se určuje i pro voličstvo německé.

-Do obecního svazku se přijímá Jakub Kandr s třemi dětmi, bytem na Závodí. Žije v obci již 13 let.

Komentář HN: Je zde mnoho zajímavých informací.  Detaily o sčítání lidu z roku 1910 jsou dodnes  dosažitelné na webových stránkách městského archivu.  Další zajímavá informace je o využívání sálu nově postaveného hostince „U Lípy“ jako tělocvičny pro místní školu. Neméně zajímavá je „kauza“ občana Hrabové,  Inocence Dudy, vězně na Mírově.  Obecní výbor doporučuje ho nepouštět na svobodu, ale umístit „do robotárny“. O této možnosti jsem nikdy neslyšel.

2.11.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma