Navigace: Vladimír Slavík > Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách MOb Hrabová dne 31. 5. 2021. Podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., mohou k tomuto návrhu vznést občané své připomínky písemně nebo také ústně na jednání zastupitelstva dne 16. 6. 2021.

Závěrečný účet obsahuje 36 kapitol, 18 tabulek a včetně příloh má 118 stránek.  Pozornému čtenáři  poskytne  podrobný přehled o hospodaření městského obvodu Hrabová v roce 2020.

 Návrhy  textů závěrečných účtů  v posledních letech jsou občanům Hrabové předkládány ve srozumitelné formě, s mnoha podrobnostmi  a s potřebnými  komentáři k jednotlivým položkám a  umožňují orientaci v hospodaření  MOb Hrabová.   Ve srovnání s ostatními městskými obvody je v tomto ohledu Hrabová jedničkou.

Jako každý rok věnuji návrhu  aktuálního závěrečného účtu pozornost i na stránkách Hrabovských novin.

 Pro lepší přehled  budou u  jednotlivých  položek uvedeny vždy údaje za  roky 2018, 2019 a 2020 v tis. Kč.  Rok 2018 můžeme považovat za období před koronovirovou krizi.

Příjmová část:

Daňové příjmy  ( 13.802-14.633-15.069) se postupně zvyšují, a to především u daní z nemovitostí. Ty jsou závislé na zákonných předpisech a na vzniku nových staveb. Děje se tak stále hlavně  v  Průmyslové zóně.

Nedaňové příjmy ( 13.644-12.602-13.115) jsou především ovlivňovány příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor a jejich výše se příliš nemění.

Přijaté transfery  ( 72.399-68.208-137.989) jsou neinvestiční a investiční příjmy, které většinou pochází z rozpočtu města. Určují se podle závazných pravidel na základě počtu obyvatel obvodů  a dalších ukazatelů.  Na rozpočty městských obvodů mají rozhodující vliv.  V roce 2020 získala Hrabová mimořádně od města Ostravy  investiční dotaci  na stavbu MŠ ve výši 24 508 tis. Kč.

Celkové příjmy : (99.836-95.532-166.173). Příjmy v roce 2020  ve výši cca 166 mil. Kč byly enormně vysoké, a to  především vlivem vysokých dotací z pokladny města.

Výdajová část – běžné výdaje:

Doprava (793-1.252-853). Šetřilo se především  na opravách místních komunikací.

Vzdělávání a školské služby (6.633-7.760- 5.901). Šetřilo se na opravách a údržbě  jak ZŠ tak  MŠ.

Tělovýchova a zájmová činnost ( 414-597-451). V této  oblasti se projevil vliv pandémie  Covid 19.

Bydlení a komunální služby (8.647-9.617-9.484). Výdaje na provoz a údržbu bytového fondu jsou celkem stabilní a závisí na počtu bytových a nebytových jednotek ve správě obce.

Ochrana životního prostředí ( 4.362-5.321-5.577). Výdaje  jsou tvořeny  především  náklady  na údržbu zeleně, které se příliš nemění.

Zastupitelstvo a státní správa ( 10.699-10.995-10.596). Výdaje jsou ovlivněny především počtem zdejších úředníků, který se v uvedených letech neměnil. Na pokles nákladů  v roce 2020 měl vliv útlum činnosti veřejné správy následkem koronovirové krize.

Běžné výdaje celkem: (35.854-40.272-37.101). Jsou v podstatě konstantní, v roce 2020 byly ovlivněny probíhající koronovirovou pandémií.

Kapitálové výdaje ( 11.469-3.193-50.251). V roce 2018 byly tyto výdaje  ovlivněny vestavbou kanceláří ÚMOb a  náklady na zateplení  domů Příborská 15, 17. V roce 2020 stavbou nové MŠ, venkovního schodiště v ZŠ,  zahájením úprav hřbitova  a přípravou  stavby objektu pro kulturní účely u ÚMOb.

Komentář HN:  Hospodaření MOb Hrabová  v roce 2020 není možno nic podstatného vytýkat.  Snad jedině poněkud menší  rozsah  údržby  a oprav místních komunikací, ale to lze napravit v příštích letech.

 Jsem velice zvědav, jaké připomínky budou mít k návrhu tohoto  Závěrečného účtu občané a zastupitelé Hrabové.

4.6.2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma