Navigace: Vladimír Slavík > Několik poznámek k tiskovému zákonu

Několik poznámek k tiskovému zákonu

 

Až do novelizace tiskového zákona byly na radniční periodika stížnosti, že jsou „hlásnou troubou“ těch politických seskupení, které momentálně ovládají místní radnice. Nápadné byly časté články a různé komentáře starostů včetně jejich fotografií, a to hlavně před volbami.

Bylo to i v případě Hrabovských listů, viz komentáře na stránkách Ostrava Blog (městské obvody Hrabová, Stará a Nová Bělá, Polanka a další). Tyto materiály si můžeme přečíst i dnes.

Uvedl jsem tam 29. 7. 2014 informaci o počtech zveřejněných článků v tehdejších Hrabovských listech a o jejich autorech: starosta 5, zastupitelé 3, úředníci 3, o škole a školce 12, redaktor HL  žádný článek. Údaje se vztahují na 3 čísla Hrabovských listů  z 1. pololetí roku 2014.  Miroslav Houžvička tehdy pro Ostrava Blog  napsal:  …noviny jsou podle názoru většiny lidí archaické a poplatné době, bez nápadů na zlepšení…  Je poučné si přečíst na tomto webu i další komentáře některých našich občanů z tehdejší doby.

Novelizace tiskového zákona č. 305/2013 Sb. přinesla pro obce dvě významné  povinnosti:

  • Povinnost poskytnout čtenářům objektivní a vyvážené informace o aktivitách obce.
  • Povinnost poskytnout zastupitelům přiměřený prostor pro uveřejnění jejich názorů.

Objektivita a vyváženost informací: toto ustanovení si lze vyložit jako povinnost poskytovat informace ověřené a podložené. K danému problému by měly být otištěny názory všech zainteresovaných stran. Tedy vedení radnice, opozičních zastupitelů či ostatních občanů, aniž by některé výrazně převládaly.

Názory zastupitelů: Každý zastupitel má právo  nechat otisknout v obecním zpravodaji svůj příspěvek, pokud se dotýká dané obce. Zmínka o přiměřeném prostoru znamená, že počet a rozsah příspěvků by měl odpovídat volebním výsledkům. Tedy i opoziční zastupitelé mají právo publikovat svá stanoviska, ale v přiměřeném rozsahu.

Ani v této novele není stanoveno „vynutitelné“ právo veřejnosti (tj. občanů  a občanských sdružení) do radničního periodika jakkoliv přispívat. S výjimkou využití práva na odpověď a práva na dodatečné sdělení, které bylo zakotveno již v tiskovém zákoně z roku 2000.

Kvalifikovaný redaktor, znalý poměrů v dané obci, však poskytne přiměřený prostor i názorům občanů, ale musí respektovat zásady, obsažené v tiskovém zákoně.

 Konečnou instancí pro případné stížnosti občanů a občanských sdružení  na odmítnutí zveřejnění jejich příspěvků  je vydavatel, tedy obec se svými orgány. Tím míním především kontrolní výbor, jehož existence  na rozdíl od různých komisí a redakčních rad je ze zákona povinná.  

Občané, občanská sdružení, politické strany a hnutí mohou své propagační a jiné materiály zveřejňovat v radničních periodikách formou  reklamy a inzerce. Umožňuje to § 5 tiskového zákona č. 46/2000 Sb. Z neznámých důvodů se této možnosti nevyužívá přesto, že poplatky za tyto služby jsou většínou velmi nízké. Za obsah těchto sdělení vydavatel nezodpovídá.

 Veřejnoprávní zodpovědnost za obsah tisku (mimo reklamu a inzerci)  má podle § 4  uvedeného zákona  vydavatel, konkrétně zodpovědný redaktor.  Za neplnění zákonných povinností se ukládají pokuty. Ukládá je příslušný Krajský úřad podle zákona o přestupcích.

Na závěr: Pokládal jsem za užitečné sdělit čtenářům HN uvedená fakta a předejít tak různým nedorozumněním, jejichž původ je v neznalosti zákonů. K nim můžeme mít různé výhrady, ale musíme je respektovat.

29. 7. 2018      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma