Navigace: Vladimír Slavík > Několik poznámek k územním studiím

Několik poznámek k územním studiím

Při popisu územních studií č. 54 - 58, zpracovaných pro potřeby Územního plánu  Ostravy jsem si uvědomil, že by bylo prospěšné se blíže zmínit o  jejich významu a také o legislativě, kterými se tvorba těchto studií řídí.

Územní studie  se zpracovávají pouze pro  některé plochy,  které jsou územním plánem vymezeny k bydlení.  Podrobnosti o způsobu  výběru těchto ploch jsou  popsány v příslušných metodických pokynech ministerstva pro vnitřní rozvoj. Obvykle to jsou  plochy bez infrastruktury, kterou je nezbytné vybudovat ještě před stavbou RD.

 V územním plánu, platném pro katastr Hrabové,  je celkem 21 zastavitelných ploch, určených k  bydlení.  Nutnost  zpracování  územních studií  se týká následujících sedmi:

 Lokalita Božanova na ploše B 216, ÚS  54 - 04/2014). Lokalita  U Řeky na ploše B 223, ÚS 55 – 22/2016). Lokalita K Pilíkům na ploše B 225, ÚS 56/I – 07/2017. Lokalita  Poplužní na ploše B 225,  ÚS 56/II – 13/2018.  Lokalita Na Šajaru /I  na ploše B 226, ÚS 57 – 04/2014. Lokalita Na Šajaru/ II na ploše B 226, ÚS 57/II – 14/2018. Lokalita  Na Luhu na ploše B 231, ÚS 58/I – 11/2015).  Všech  sedm  územních studií bylo  pořízeno v letech 2014 – 2020.

Pokud je nutnost územní studie územním plánem  předepsána,  musí se zpracovat.   Obsahuje požadavky, které je nutno respektovat v navazujícím územním a stavebním řízení.

 Územní studie je pro stavební úřad podkladem neopominutelným,  ale právně nezávazným.  Pokud se  k tomu vyskytnou zákonné důvody, nemusí stavební úřad územní studii v plném rozsahu respektovat.

Územní studii může zpracovat pouze autorizovaná osoba.  Vzhledem k tomu, že pořizování územní studie spadá do působnosti státní správy, není  její schvalování orgánem samosprávy přípustné.  Je však obvyklé, že ji příslušné orgány zastupitelstva  projednají a eventuálně vyjádří  své připomínky.

Současná legislativa nevyžaduje  (ale ani nevylučuje) konzultace územní studie s dotčenými orgány, s orgány samosprávy a s vlastníky pozemků nebo s  veřejností.

Územní studie byly zavedeny do praxe až s novým stavebním zákonem v roce 2006. Předtím existovaly urbanistické studie, územní generely a územní programy.

Aktuálnost studie: Údaje o studii se vypustí z evidence územně plánovací dokumentace, pokud  pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat neprověří její aktuálnost nebo pokud je obsah studie v rozporu s platnými  předpisy.

Podklady:  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  Metodické pokyny   ministerstva pro místní rozvoj z roku 2018.

28. 5. 2021     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma