Navigace: Vladimír Slavík > Nezodpovědné jednání

Nezodpovědné jednání

 

V září 2017 byla  zveřejněna studie se složitým  názvem „Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu“. Zadavatelem bylo statutární město Ostrava, zpracovatelem  firma EKOTOXA s.r.o. z Brna.  V řešitelském týmu byli i odborníci z Akademie věd ČR a z Ostravské univerzity. Iniciátorkou tohoto projektu byla náměstkyně primátora města Ostravy paní  Mgr. Kateřina Šebestová. Má ve své gesci  i problematiku  ochrany životního prostředí.

Studie se především zabývá změnami zdejšího klimatu, a to velmi podrobně. Jsou popisovány změny teplot,  vydatnost vodních srážek, změny v proudění vzduchu,  klimatické zóny, hlavní rizika klimatických změn včetně dopadů na zdraví  obyvatelstva atd. Bylo provedeno i hodnocení těchto faktorů a rizik v jednotlivých městských obvodech.

Na pracovní schůzce 10.2.2017 byl zástupcům městských obvodů předán dotazník, který měl pomoci ve vytipování hlavních problémů, souvisejících se změnou klimatu. Nepřítomným zástupcům byl  dotazník zaslán elektronicky. Šlo o vyplnění údajů ve dvou tabulkách.

V tabulce č. 23 se měly uvést hlavní rizika daného obvodu: povodně, dlouhodobé sucho, vlny veder, chřadnutí stromů, zhoršení kvality povrchové vody, nedostatek pitné vody, málo  zeleně atd.

Rizika v jednotlivých obvodech se lišila jednak podle polohy, jednak podle stupně zastavěnosti. Jiná jsou v centrální části města, jiná na jeho okrajích.

V celoměstském průměru je  za největší problém považováno dlouhodobé sucho a vlny letních veder.

V tabulce č. 24 se měly uvést návrhy realizovatelných opatření, jako: rozšíření zeleně, rozšíření vodních ploch, revitalizace říčních toků a břehových porostů, obnova tůní a mokřadů, protipovodňová opatření, zastiňování a zateplování budov atd.

Nejvíce se preferovalo rozšíření městské zeleně, revitalizace říčních toků a  břehových porostů a obnova tůní a mokřadů.

Tato studie ´byla projednána zastupitelstvem SMO dne 20.6.2018 a bylo přijato i konkrétní  usnesení. Doporučují se mimo jiné převody klíčových pozemků na město, revitalizace vodotečí včetně břehů Ostravice, zpřístupnění vodních ploch pro relaxaci místních obyvatel, výsadba lesních ploch a  podpora rekreačního potenciálu lesa (doplňování mobiliáře, úprava cest a stezek, budování cyklostezek)  a také  zateplování budov v majetku města, instalace stínících prvků atd.  

Nakonec se vracím k nadpisu dnešního článku.  S autory studie úzce spolupracovali i  zástupci  městských obvodů. Mimo dva.  Byl to MOb Hrabová a MOb Petřkovice.

Jistěže  následkem tohoto nezájmu a ignorace se  „svět nezbořil“. Ale tento fakt  o lecčems vypovídá. Pro připomenutí: starostou Hrabové  byl tehdy  Igor Trávníček, místostarostou Ing. Bohumil Rundt a tajemníkem Ing. Jan Socha. Tento  nezodpovědný postoj k tak významnému tématu  nijak nepřispěl k  dobré pověsti a solidnosti našeho městského obvodu.

 Záměrně uvedu vyjádření Mgr. Kateřiny Šebestové k této studii: „Děkuji za dobře odvedenou práci na adaptační strategii SMO na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. Výsledkem je kvalitní dokument, který nám otvírá cestu k implementaci adaptačních opatření na území města“.

Sleduji aktivity této  ostravské političky a velice jí fandím. Možná ji i  zamrzel nezájem ze strany představitelů Hrabové při řešení rizik, která přináší klimatické změny. I tyto zdánlivé maličkosti ovlivňují  vztah představitelů  města k městským obvodům, což se může projevit třeba i v dotační politice města.

30.9.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma