Navigace: Vladimír Slavík > O čem jednala komise VDE (4)

O čem jednala komise VDE (4)

 

Častým tématem byly Pilíky.  Je to pochopitelné, tento areál má být v souladu se „Strategickým plánem rozvoje Hrabové“  přeměněn v oblast pro rekreaci a volnočasové aktivity. Problémem je však kvalita vody v nádržích.

 Zápis z 13. února 2019: Komise projednala aktuální stav rekultivace kolem Pilíků. Pan Vašnovský udělá rešerši dokumentů s cílem objasnit aktuální situaci problémů  s odpadními vodami  vyústěnými do Pilíků.  Poznámka HN:  Bohužel, pan Vašnovský tuto rešerši nezpracoval. Přitom odpadní vody z Paskova jsou pro využití Pilíků jakožto rekreačního areálu zásadním problémem.

Zápis z 26. srpna 2019:  Komise probrala aktuální stav a Ing. Faicová konstatovala, že vodohospodáři odmítají problém se spaškovými vodami řešit.  Slíbila, že bude kontaktovat úředníky OKD a požádá pana starostu o obnovení jednání s Paskovem. Dále slíbila, že bude „tlačit“ na vypracování příslušného projektu tak, jak to předpokládají závěry EIA. Poznámka HN: Bohužel, Ing. Faicová tyto úkoly nesplnila.

Zápis z  11. března 2020:  V zápise je napsáno, že Ing. Faicová se pokusí zajistit „Rozhodnutí o nakládání s odpadními vodami.“  Poznámka HN: Úkol byl splněn, ale tento dokument se vztahuje na technologické znečištění těchto vod minerálními látkami, a ne na znečištěních, vznikajících jinak. Třeba v bytových domech na sídlišti Residomo.  

Zápis z 22. července 2020: Jednalo se o obnově cesty po bývalé hrázi a o průsakovém kanálu. Kvalita vody v nádržích se neřešila.

 Zápis z  21. září 2020: V zápise je poznámka, že Ing. Faicová zašle dotaz v záležitosti ČOV – Pilíky na magistrát ve Frýdku Místku. Poznámka HN:  O odpovědi z magistrátu ve Frýdku  Místku komise nebyla informována.

Zápis z  26. dubna 2021:  Ing. Faicová slíbila, že zjistí u s. p. DIAMO možnost vypouštět vody, tekoucí do průsakového kanálu, přímo do  Ostravice. Poznámka HN: O výsledcích jednání Ing. Faicové se s. p.  DIAMO  nejsou žádné zprávy.

Zápis z  9. března 2022:  Ing. Faicová informuje členy komise, že s. p. Diamo bude opravovat cestu, vedoucí k  Pilíkům podél průsakového kanálu. Počítá se i s opravou cesty k Pilíkům  od Mitrovic. Pokud jde o kvalitu vody v nádržích, zajistí pan Krejčíček vysvětlující komentář k výsledkům chemického rozboru vody vypouštěné z Paskova do Pilíku č. 4. Poznámka HN: Vysvětlující komentář p. Krejčíčka  doposud nebyl zveřejněn.

Zápis z 27. dubna 2022: Pan Krejčíček zajistí vysvětlující komentář k výsledkům chemického rozboru vody v místě vyústění z Pilíku 5 do Ščučí. Poznámka HN: Vysvětlující  komentář p. Krejčíčka k výsledkům chemického rozboru vody v místě vyústění z Pilíku 5 do Ščučí,   doposud nebyl zveřejněn.

Komentář HN ke kvalitě vody v nádržích: Vlastník těchto nádrží, státní podnik Diamo, se dohodl s městem Paskovem  na dočasném využití nádrží Pilík 4, 5 jako čističek odpadních vod (ČOV) pro odpadní  vody, produkované v bytových domech a  v některých  dalších provozovnách na území Paskova.   Podle současných právních předpisů (zákon o vodách, nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) je to možné. Podmínkou je, aby voda, vytékající do Ščučí z nádrže č. 5, nepřekročila  povolené hodnoty CHSK-CR, BSK-5 a NKL. Výsledky měření by měl mít k dispozici i vodohospodářský úřad MOb Hrabová.

Na místě předsedy komise VDE Ing. Skalského bych požádal Ing. Faicovou, aby s těmito hodnotami seznámila členy komise.  Doufejme, že povolené limity nejsou překračovány.a vodní nádrže Pilíky, jako čistička odpadních vod pro část Paskova, plní dobře svou funkci. Horší je to s využitím pro rekreraci a volnočasové aktivity.

1. 6. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma