Navigace: Vladimír Slavík > Odkaliště Pilík 3

Odkaliště Pilík 3

 

Nádrž Pilík 3 včetně dalších čtyř sedimentačních nádrží byly vyhloubeny na jižním konci Hrabové v roce 1966 pro potřeby úpravny uhlí Dolu Paskov.  Po zaplnění flotačními kaly se boční stěny této nádrže navýšily až do výše 12 m, utěsnily se fólií, a tento prostor sloužil několik dalších let jako úložiště sedimentů, vzniklých při praní uhlí. Po naplnění (cca rok 2000) se povrch tohoto úložiště o ploše 6,7 ha překryl vrstvou zeminy a zatravnil.  Je zde uloženo cca 900 tis. m/3 chemicky neutrálního, nehořlavého jemnozrnného minerálního odpadu. Jsou to jílovité břidlice, tvořené křemičitany, uhličitany a hlinitany.

Podle územního plánu města Ostravy z roku 2014 byl tento prostor určen k výsadbě lesa. Byl vysazen po rekultivacích navýšených nádrží č.1 a 2, a mělo tomu tak být i u odkaliště č.3. Ale jiného názoru bylo vedení státního podniku Diamo.

ÚMOb Hrabová obdržel dne 3.8. 2021 návrh s. p. Diamo na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 476/13 v k. ú. Hrabová, a to plochu s funkčním využitím „Lesy“ změnit na funkční plochu „Krajinná zeleň“.

Ve zdůvodnění tohoto návrhu argumentuje s. p. Diamo i tím, že kaly v úložišti mohou mít negativní vliv na kořenový systém stromů a následně na jejich zdravotní stav a na jejich stabilitu. 

Tehdejší radní (Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Kelnarová, Balušek) se s tímto požadavkem s. p. Diamo ztotožnili.  O schválení návrhu na změnu územního plánu však musí rozhodnout zastupitelstvo.  To na svém zasedání dne 15.12. 2021 shledalo argumenty, uváděné v důvodové zprávě s. p. Diamo za neprůkazné, a žádost na změnu územního plánu zamítlo.

Vedení s. p. Diamo pak již na svém návrhu netrvalo. Ale povrch tohoto úložiště je stále zatravněn, s výsadbou lesa se ještě nezapočalo. Možná se tak stane na podzim letošního roku. Určitě by bylo vhodné, aby tuto záležitost sledovala komise výstavby, dopravy a ekologie, a informovala o tom veřejnost. To proto, že v Hrabové je velmi málo lesů, a těch cca 7 ha by bylo vítaným přírůstkem, který ocení až  naši potomci.

Sobota, 6. dubna 2024         V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma