Navigace: Vladimír Slavík > Otazníky kolem komise VDE

Otazníky kolem komise VDE

 

 Komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii (VDE)  si zřídila rada městského obvodu  po podzimních volbách v roce 2018 jako svůj odborný poradní orgán.  Mělo to svou logiku, z tehdejších  radních  (Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Orkáč,  Skalský) nebyl nikdo odborníkem na  tuto problematiku. Žádný z nově zvolených radních neabsolvoval vysokoškolská studia v oboru všeobecného stavitelství, dopravních staveb a ochrany životního prostředí.

 Do této odborné  komise byli radou jmenováni p. Batelková, Ing. Blanár, p. Holiš, Ing. Janáček, p.  Krejčíček, Ing. Rundt a její předsedou  se stal  Ing. Skalský.  Později  byla komise doplněna o  ing. Dvořáka, Ing. Richtra a Ing. Slavíka.

Ale nastal problém.  Radní  nevěnovali  mnohým  významným doporučením komise patřičnou pozornost, a někteří její členové své členství v této komis následkem  toho ukončili. Bohužel, komise pak nebyla doplněna o nové členy s potřebnými odbornými znalostmi.

Komise nebyla požádána o odborné stanovisko  v následujících  významných případech:

-Vodní nádrže Pilíky :  Tyto  nádrže se staly v roce 2021  „Čističkou odpadních vod“ pro Paskov.  Radní nepožádali komisi o názor, zda je to slučitelné se závěry  EIA o Pilících z května 2018. V tomto dokumentu jsou vodní nádrže Pilíky  označeny za „rybniční hospodářství“.  Přitom tyto nádrže jsou stále v „Strategickém plánu rozvoje Hrabové“  označovány za oblast pro „rekreaci a volnočasové aktivity“ občanů Hrabové.  Návrhy a stanoviska komise VDE   v této záležitosti naši radní (nyní ve složení Trávníček, Kopitzová, Dolejška,  Balušek, Kelnarová)  ignorují.

-Cyklostezky v Hrabové:  O významu cyklodopravy  nelze pochybovat.  Jízda na kole po dopravně přetížené Paskovské ulici je  velmi riziková, obzvlášť pro děti.  Pro Hrabovou  je  důležitá cyklostezka  Šídlovec – Statek.   Jízda na kole po Domovské je pohodová, ale úsek mez i Poplužní a Statkem je ve špatném stavu.  V plánu oprav na rok 2022 není.  Přitom bylo z iniciativy pana tajemníka převedeno na tyto účely  5 mil. Kč z fondu  oprav na bytové domy.   Tyto peníze se  na tyto účely nevyužily. Další problém Hrabové:  Neexistuje cyklostezka k Pilíkům, k areálu, který má sloužit  pro  odpočinek  a volnočasové aktivity  občanů Hrabové.

- Využití objektů dřívějších MŠ na Šídlovci:  Po přestěhování  dětí do nové MŠ nepřináší uvolněné prostory  po bývalých školkách pro obecní pokladnu žádný užitek.  Radní  nepožádalo komisi o odborný názor  na další využití těchto prostor.  Radní preferují přeměnit objekt na Příborské ulici na „sociální bydlení“ a  objekt na ul. V.  Huga doporučují odstranit.  Jde skutečně o optimální řešení využití objektů po bývalých školkách?

Rozšíření plochy lesů:  Hrabová  má pouze 23  ha lesních  ploch. Komise  VDE nebyla požádána o posouzení možností na jejich rozšíření. Dokonce ani o odborné stanovisko k požadavku s.p. Diamo na změnu Územního plánu na rekultivovaném pozemku Pilík 3 z využití „Les“  na „Krajinnou zeleň“.  Rada tuto žádost s.p. Diamo doporučuje zastupitelstvu, svolaného na 15. června  ke schválení  bez stanoviska komise.  Přitom lesy mají na životní prostředí obrovský vliv. Těch našich  zcela nedostatečných  23  hektarů je důkazem, že lesy nejsou v Hrabové dostatečně  preferovány.

Zvídavý občan se ptá: Proč platíme z obecních peněz  komisi, která  zcela neslouží svému účelu? Odhadem  je to za 4 roky nynějšího  funkčního období cca 300 tisíc Kč. 

13. 6. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma