Navigace: Vladimír Slavík > Pamětní kniha DTJ Hrabová

Pamětní kniha DTJ Hrabová

 

Zásluhou Ing. R. Orkáče si mohou zájemci o historii Hrabové přečíst i kroniku místního spolku s názvem „Dělnická tělovýchovná jednota“, zkráceně DTJ. Tyto tělocvičné jednoty  byly kdysi v každé obci a sdružovaly příznivce politické strany sociálně demokratické. Mimo sportovní aktivity se preferovala i kultura, především divadelní představení. Pořádaly se i různé přednášky, výlety a zájezdy.  

Kronika je velmi obsáhlá, má 298 stran, mnoho fotografií a i  výstřižků z dobového tisku. Napsal ji   v roce 1924 pan Bohumil Kolich. Jemu vděčíme i za grafickou úpravu, která je velmi zdařilá. Četba  této kroniky byla pro mne velkým zážitkem.

Část první  - str. 1 – 30. Kronikář popisuje  založení zdejší DTJ  a uvádí jména zakladatelů. Bylo to v roce 1908, a to po příkladu ostatních obcí. Zakládajícími členy byli Olšanský Jan, Hanzelka Fr., Süsser Karel, Mikolajek Karel, Opěla Jan a další. Bezodkladně se přikročilo k zakoupení tělocvičného nářadí a k provádění pravidelných cvičení. Cvičilo se 2x týdně.  Zorganizoval se i  divadelní kroužek. Vše se konalo v hostinci Karla Süssera.  První ochotnické  divadelní představení s názvem „Není v Praze nad legraci“  se uskutečnilo  v listopadu 1908. Jména účinkujících se nezachovala.  V roce 1909 se sehrála již 4 divadla, uskutečnily se 2 taneční zábavy a uspořádalo veřejné cvičení v lesíku „u vodovodu“. Vzestupnou činnost DTJ zastavila až 1. sv. válka.

Kronikář Bohumil Kolich  vypuknutí války  popisuje takto: „Hrozná rána. Zasáhla nejen rodiny, ale i činnost DTJ. Na pole války odchází mladí  a nadějní soudruzi, aby tam prolévali svou proletářskou krev“.

Činnost DTJ byla v Hrabové  obnovena až po roce 1918.

Část druhá – str. 31-56. Popisuje se oživení činnosti DTJ, nábor nových členů, obnova pravidelných cvíčení a dalších aktivit. Je zmínka i o tehdejší rivalitě mezi DTJ a Sokolem. Jediným sálem, vhodným pro tělocvik byl sál v hostinci „U Lípy“. Byl pod vlivem „Sokola“ a  DTJ zde získávala  prostor pro své aktivity velmi obtížně. Přesto stále rostl počet členů a aktivity DTJ byly velmi významné. Krize nastala po roce 1921, kdy se od celostátní ČSSD oddělili komunisté. Dotklo se to i DTJ.

Část třetí – str. 57-298. Považuji tuto část kroniky za velice cennou. Kronikář jde popsal aktivity tehdejší DTJ z celostátního pohledu. Je zde popis sportovních a jiných akcí, pořádaných DTJ. Na většině z nich se podíleli i  její členové z Hrabové. Jsou popsány i místní aktivity, počty cvičení, kulturních a jiných akcí. Největší rozkvět této organizace v Hrabové  byl v letech 1930 -1932.  Počet členů byl cca 200, z toho 90 žáků a 30 dorostenců.

Kronika končí rokem 1933. Možná má pokračování, ale to se do dnešních dnů nedochovalo. Také se nedochovaly kroniky  ostatních místních spolků.

Díky iniciativě Ing. R. Orkáče  jsem si mohl  tuto kroniku přečíst a nalezl tam noho zajímavých informací. Možná, že si ji  přečetli i další.  Zdalipak za tuto iniciativu  Radkovi  někdo poděkoval? Umím si představit, kolik práce měl s naskenováním těch 298 stránek.  Tak alespoň dík za mou osobu.

Dodatek: Ještě mě napadlo, že tato kronika by mohla být k dispozici občanům nejenom na webu Hrabova.info, ale  i na webových stránkách obce v rubrice "Publikace o Hrabové".  Přemýšlím o tom proč tam není. Příležitostně se na to zeptám pana tajemníka. 

30.8.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma