Navigace: Vladimír Slavík > Pilíky v říjnu 2020

Pilíky v říjnu 2020

 

 K napsání této situační zprávy jsem se rozhodl po přečtení zápisu  z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie, která se sešla 21.9. 2020. Jednalo se i o Pilících.

Stručné shrnutí dosavadních událostí: Po ukončení provozu uhelného prádla Dolu Paskov v roce 2017  se jednalo o budoucím využívání  tohoto prostoru.  Naši radní měli dvě možnosti:

1. Požadoval rekultivaci těchto ploch pro zemědělské účely nebo  jejich zalesnění. Nekompromisně vyžadovat zrušení průsakového kanálu a obnovení původní hráze bývalého rybníka Pilík po celé jeho délce.

2. Zachovat obě vodní nádrže včetně průsakového kanálu. Netrvat na obnově hráze.

Tehdejší radní ( pánové Trávníček, Rundt, Lyčka, Balušek, Pospěch) se rozhodli pro alternativu č. 2, a  to k veliké spokojenosti OKD. Ve srovnání s alternativou č. 1 byla alternativa č. 2 podstatně levnější.

Bylo zde ale několik „maličkostí“, které naši radní nevzali v úvahu. Nepokládali za nutné se zajímat o přístupovou komunikaci k Pilíkům a o způsob napájení  těchto  nádrží čistou vodou v budoucnu. Hlavní přítok vody z uhelného prádla již neexistoval a hrozilo nebezpečí  jejich vyschnutí. 

Tato část Hrabové není zdejšími obyvateli příliš navštěvovaná. Obě vodní nádrže  jsou rybářským revírem, využívaným  především sportovními rybáři z Paskova. V Hrabové, bohužel, sportovní rybáři nemají vlastní organizaci. Špatný stav přístupových cest odrazuje  občany Hrabové  od výletů do těchto končin.  

Ve zdejší komisi výstavby, dopravy a ekologie se občas  projednávají i záležitosti Pilíků.  V zápisech této komise jsem našel následující  informace:

-10.12.2018: Oprava cesty k Pilíkům. Je možná jen na úsecích  ve vlastnictví MOb. Ing. Faicová zjistí aktuální stav.

-13.2.2019: Oprava cesty k Pilíkům. Do konce února bychom měli od firmy Strabag získat cenovou nabídku.

19.2.2020: Výsledky jednání s Ing. Tabaškem z OKD, informace o obhlídce Pilíků s Ing. Theodosisovou.  Nejprve je nutno vyřešit problematiku čističek odpadních vod na území Paskova. Komise se obrací na Radu MOb s požadavkem na vyžádání právní pomoci prostřednictvím Mgr. Kubaly.

11.3.2020: Ing. Faicová se pokusí zajistit „Rozhodnutí o nakládání s vodami“ a zašle komisi náhled projektu napojení Pilíků na Lesní potok (splněno).

1.5.2020: Ing. Faicová informuje, že obec odstranila některé dřeviny kolem sběrného kanálu tak, aby OKD mohly natáhnout pletivo, které zamezí přístupu lesní zvěře do tohoto prostoru.

21.9.2020: Ing. Faicová vznese dotaz na příslušný úřad ve Frýdku-Místku ve věci čističek odpadních vod v Paskově. Dále ověří, jak to bude s opravou mostku přes Ščucí na přístupové cestě směrem od Mitrovic.

Komentář HN:  Za uplynulé tři roky se zde téměř nic nezměnilo. Nádrže díky vodním srážkám a odpadním vodám z čističek  odpadních vod  prozatím nevyschly. Stav přístupových cest je stále zcela neuspokojivý. Nebyla opravena ani lesní cesta, která je ve správě MOb Hrabová.  Předpokládané  napojení Pilíků na Lesní potok se neuskutečnilo.

 Tento neutěšený stav nikomu příliš nevadí. Ani zdejším  občanům, ani zdejším radním. Takže není žádný důvod se tímto problémem  nadále zabývat. Ono se to vyřeší samo. Považuji však toto jednání našich radních a představitelů místní státní správy  za velmi nezodpovědné. 

8.10.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma