Navigace: Vladimír Slavík > Povinnosti redaktora radničních periodik

Povinnosti redaktora radničních periodik

 

Radniční periodika (obecní časopisy) jsou vydávána ve většině obcí a informují občany o všech důležitých místních záležitostech.  Většinou mají redaktora a redakční radu.

Redaktor při své činnosti respektuje všechna ustanovení  platného tiskového zákona a zákona o autorských právech, ve spolupráci s orgány veřejné správy a dle pokynů redakční rady zajišťuje příspěvky, obsahovou náplň, grafickou úpravu, jakož i včasné předání všech nutných podkladů tiskárně, a také distribuci časopisu občanům.  Zúčastňuje se zasedání redakční rady s hlasem poradním a úzce spolupracuje s představiteli veřejné správy, spolků a organizací, působících v obci.

Podle platné legislativy nic nebrání  redaktorovi radničního periodika  se angažovat v místních politických stranách a hnutích. Taková podmínka pro výkon této funkce by byla v rozporu s ústavními právy občana. Pochopitelně nesmí jako redaktor preferovat zájmy některého  z místních politických subjektů. Za dodržení této povinnosti zodpovídá vydavatel, kterým je obec a její samosprávné orgány, konkrétně zastupitelstvo a její Kontrolní výbor.

Z  tohoto hlediska se mi jeví jako nezákonný požadavek,  který stanovila  RMOb Hrabová při výběrovém řízení na funkci šéfredaktora Hrabovských listů v únoru  2020. Myslím tím požadavek „nezávislost na politické reprezentaci“ .  Tento požadavek údajně odradil  některé  zájemce o tuto funkci (včetně pana Milana Slívy) se přihlásit. Následně byla tato funkce svěřena Ing. Janu Dvořákovi, dlouholetému předsedovi ČSSD v Hrabové.

To jsou ty „hrabovské“  paradoxy!  Radními v té době byli Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Balušek, Kelnarová.

Kladu si otázku, co by nastalo v případě, že by se do výběrového řízení nepřihlásil Ing. Dvořák.  Obávám se, že  Hrabovské listy by zcela  přestaly vycházet. Nakonec se ukázalo, že Ing. Dvořák tuto funkci zvládl velmi úspěšně, dokonce se zasloužil o přeměnu Hrabovských listů  na měsíčník. Podařilo se mu i významně snížit náklady na tento časopis.

Mám všechny důvody se domnívat, že obsah  Hrabovských listů vyhovuje velké většině občanů Hrabové. Kdyby tomu tak nebylo, určitě by již dávno zasáhlo zastupitelstvo, které je pravoplatným představitelem všech občanů Hrabové. Nespokojenost s Hrabovskými listy projevuje jen několik jednotlivců prostřednictvím  fb skupiny Hrabová.

Lze očekávat, že v případě vítězství SNK Hrabovanů v nastávajících volbách bude vyhlášeno  výběrové řízení na nového redaktora Hrabovských listů. Doufám, že o tuto funkci projeví zájem i Ing. Dvořák. Nepředpokládám, že bude mít schopnějšího konkurenta. Brzy se to dozvíme.

Hrabovské listy  vychází od roku 1992.  Doufám, že budou vycházet i v příštích letech.

20. 9. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma