Navigace: Vladimír Slavík > Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (7)

Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (7)

Struskový odval 

Při další naší procházce po levém břehu Ostravice je na místě si připomenout následující skutečnosti:

Po vyčerpání  kapacitních  možností  struskového odvalu v Hrabůvce začaly Vítkovické železárny kolem roku 1970 s budováním  nové haldy v Hrabové.  Byla postavena železniční vlečka, most nad Mostní ulicí a do prostoru na levém břehu Ostravice se začala  navážet studená vysokopecní struska, ocelárenská struska a další odpady.

Celkem se zde v následujících letech navezlo přes 6 mil.tun různých materiálů. Těleso haldy mělo délku asi 1000 m, šířku 200 m a výšku 12 m. Perspektivně se měla halda rozšiřovat západním směrem až k Paskovské ulici.

Jedním z negativních důsledků existence této  haldy  bylo výrazné zhoršení ovzduší . Z Hrabové se stala  kotlina, ze západní strany uzavřena novobělskou vyvýšeninou, z opačné strany  haldou. Vzduch, zvláště v zimě, byl velmi znečištěn jednak  spalováním  uhelných kalů v rodinných domcích, jednak spalováním nekvalitních paliv v kotelně Šídlovce.  Pokud foukal severní vítr, bylo ještě k tomu ovzduší v Hrabové „okořeněno“ červeným dýmem z vítkovické aglomerace.

Tento stav , trvající cca 25 let, se nemohl „nepodepsat“  na zdraví zdejších obyvatel.

Proto po sametové revoluci  se tento problém  začal radikálně řešit. Velmi rychle byla uskutečněna plynofikace RD,  zrušena kotelna na Šídlovci a přikročeno k likvidaci struskového odvalu.

Naštěstí v té době byl velký  zájem o vysokopecní strusku. Byla levná a při správné technologii zcela nahradila jiné drahé stavební materiály.  Byla použitelná jako kamenivo do betonu, pro výrobu různých maltovin a také k  vytváření náspů pro silnice a železnice.

S likvidací  haldy se započalo v roce 1995 a práce byly ukončeny cca v roce 2005. Technologie zpracování tohoto materiálu byla jednoduchá. Na horní ploše haldy se umístil drtič, třídící zařízení a magnetický separátor pro oddělení železa. (Toho  zde bylo  poměrně hodně, za socialismu byla efektivita  a hospodárnost při výrobě  dost zanedbávána.)  Jednotlivé frakce rozdrcené strusky se ukládaly  odděleně. Materiál  se pak odvážel nákladními auty ke spotřebiteli. K  odvozu se používala jednak trasa, vedoucí kolem vodárny NHKG s vyústěním  na Mostní ulici, jednak trasa, vedoucí kolem Ostravice a končící rovněž na Mostní ulici v blízkosti mostu.

Pro úplnost uvedu zde několik poznámek o materiálech uložených na této haldě. Podstatnou část tvořila vysokopecní struska. Z  hlediska  chemicko - fyzikálních vlastnosti  jde o kvalitní stavební materiál. Ale na odval se vyvážela i struska ocelárenská. A ta je pro stavebnictví nepoužitelná, jelikož za určitých podmínek zvyšuje svůj objem. Pokud  se použije do betonu, pak tento  se rozpadá, pokud se použije do silničních a železničních náspů, pak jejich povrch vykazuje nepředvídatelné deformace. Na haldě bylo také  významné  množství  opotřebených  stavebních žáruvzdorných a jiných materiálů. Nebezpečný může být dinas, a  to jak pro vysoký obsah oxidu křemíků ( nebezpečí silikosy) tak pro možnost objemových změn. V těchto odpadech se také nachází výzmamné množství asbestu, který se v dřívějších letech ve velkém rozsahu používal k tepelné ochraně kovových částí hutnických agregátů. Mimo vyjmenované materiály se na haldu vyvážel obsah okujových  jímek z válcoven, úsady  z různých filtrů zachycujících různé škodliviny, a také obsah odpadních košů  ze sociálních budov a závodních kantýn a jídelen. A celá řada dalších odpadů.  

Ale nakonec radostná zpráva: po bývalé haldě zůstala na levém břehu Ostravice pouze velká plocha, která čeká na své budoucí  využití. Předpokládám, že se tímto problémem zabývá i nedávno zřízená  komise pro strategický rozvoj Hrabové.

13. 7. 2018   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma