Navigace: Vladimír Slavík > Rozpočtový proces (17): Odměny zastupitelů

Rozpočtový proces (17): Odměny zastupitelů

 

Tato položka zaujímá ve výdajích obcí zvláštní místo. Je jasné a logické, že odborné vědomosti a zkušenosti zvolených zastupitelů je nutno odměnit i finančně.

 Vždyť jejich dobrá práce při správě obce se bohatě vrátí! Především účelným a  hospodárným vynakládáním obecních peněz ( a není jich málo) a prosazováním moudrých a všeobecně prospěšných nápadů nejenom svých, ale i z řad aktivních občanů.

Při podrobném rozboru některých výdajů z obecní pokladny mám subjektivní pochybnosti o jejich účelnosti a výši.  V žádném případě si nemyslím, že se jedná o promyšlené činy,  spíše o nedbalý výkon funkce některých zastupitelů. Především z řad radních a členů finančního a kontrolního výboru.  

Opět zde musím zmínit mé dřívější návrhy, aby v radě měl starosta k dispozici radního se zaměřením na ekonomiku a radního se zaměřením na záležitosti technické, především v oblasti stavebnictví. Tedy návrh na dva neuvolněné místostarosty. To především proto, aby samospráva měla rovnocenné odborníky při různých diskusích s  úředníky místní správy, kteří mají často tendenci nepříliš uvážlivě utrácet obecní peníze. A většinou jim bývá, bohužel, vyhověno.

V rozpočtu na rok 2018 se pro výdaje  samosprávy  Hrabové počítá s částkou 2 082 tisíce Kč. Největší položkou je zde plat starosty a příslušné odvody na jeho sociální a zdravotní pojištění. Jakož i odměny zastupitelům za jejich činnost v radě, výborech a komisích. Skutečnost bude asi nižší, i zde jsou v plánovaných výdajích určité rezervy.  

Jaké byly tyto skutečné  výdaje v minulých letech? Nejnižší v roce 2014 (1 191 tis. Kč), nejvyšší v roce 2017 (1 618 tis. Kč).

A jak vysoké odměny plánují pro své zastupitelé ve srovnatelných městských obvodech?  V nedaleké Staré Bělé plánují pro tyto účely v letošním roce poze  1 130 tis. Kč, v Polance podstatně více, a to 2 132 tis. Kč. I z  těcho údajů je zřejmý rozdílný přístup našich sousedů  k významu místní  samosprávy.

Zajímavá je problematika zveřejňování odměn, přiznávaných jednotlivým zastupitelům. V Hrabové o tom z veřejně přístupných zdrojů nejsou žádné informace. Stejně tomu tak je ve většině městských obvodů Ostravy, jsou však i výjimky.

Přitom pro „utajování“ těchto  informací není žádný logický důvod! Spíše naopak, výše přiznávaných finančních odměn je svým způsobem objektivním ohodnocením schopností a přínosu jednotlivých zastupitelů při výkonu jejich funkcí.

Má závěrečná věta k dnešnímu tématu zní takto: Pokud jde o odměny zastupitelů, šetříme  zde na nesprávném místě.

3.5.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma