Navigace: Vladimír Slavík > Rozpočtový proces obce (1): Základní pojmy

Rozpočtový proces obce (1): Základní pojmy

 

Příprava rozpočtu: Navrhovaný rozpočet by měl vycházet z rozpočtového výhledu, doplněného aktuálními potřebami obce.

Projednávání a schvalování rozpočtu: Nejprve je návrh projednán ve finančním výboru a následně v radě obce. Pak je předložen k připomínkám občanům, a to nejméně 15 dnů před zasedáním zastupitelstva, které ho  po projednání  všech připomínek schvaluje.

Čerpání rozpočtu: Během rozpočtového období nastávají různé změny, které nebylo možné předvídat. Nezbytné  úpravy rozpočtu  se provádí průběžně prostřednictvím rozpočtových opatření. Zastupitelstvo obvykle pověřuje touto činností radu obce.

Zpětná kontrola a vyúčtování: Pravidelnou, systematickou a průběžnou kontrolu provádí finanční výbor obce, který o výsledcích podává pravidelné zprávy zastupitelstvu. Podklady pro tuto činnost poskytuje finančnímu výboru finanční odbor obce.

Po ukončení roku se zpracovává návrh závěrečného účtu. Před jeho schválením zastupitelstvem se závěrečný účet předkládá k vyjádření občanům.

Všechny uvedené činnosti jsou podrobně řešeny v následujících legislativních normách:

Zákon č. 128/2000 Sb,. o obcích

Zákon č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

4.3.2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma