Navigace: Vladimír Slavík > Silniční správní úřad v Hrabové

Silniční správní úřad v Hrabové

 

Ano, i Hrabová má tento úřad, a je začleněn do odboru stavebně správního, který vede Ing. Faicová. Podle platné organizační struktury není zřejmé, která ze 4 úřednic tohoto odboru  za tuto agendu zodpovídá.  

Zdejší silniční správní úřad vykonává v přenesené působnosti následující činnosti:  Plní úkoly silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, stanovuje dopravní značení na komunikacích III. a IV. třídy a vykonává působnost speciálního stavebního úřadu u místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Mne  v současné chvíli zajímá lesní cesta od vodních nádrží Pilíky směrem k Mitrovicím a také cesta, vedoucí ze Šídlovce směrem k lávce přes Ostravici.

 Slovo  „cesta“ (podle Wikipedie) je odvozeno od staročeského slova „cěstění“. Tedy čištění, tj. odstraňování různých překážek.  Podle  nyní platného  názvosloví jsou mnou zmíněné  dvě cesty účelovými komunikacemi.

Velkým problémem je jejich údržba. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích neukládá vlastníkům účelových komunikací žádné povinnosti, týkající se jejich  prohlídek a údržby.  Zřejmě se předpokládá, že i zde platí institut „péče řádného hospodáře“.

Tuto situaci také komplikuje nejasnost, kdo má iniciovat požadavek na opravy: místní státní správa nebo samospráva? Nikomu se do toho nechce a jeden se vymlouvá na druhého.

A tak chodci, cyklisté a další uživatelé těchto dvou  účelových komunikací musí překonávat všechny potíže, způsobované jejich nedostatečnou údržbou. Stav lesní cesty k Pilíkům také velice trpí tím, že zde jezdí i motorová vozidla rybářů. Je to z mnoha  důvodů nevhodné a již dávno se to mělo řešit příslušným dopravním značením.  (A to se záměrně nezmiňuji o havarijním stavu mostku přes Ščučí, po kterém tato auta jezdí). 

Neutěšený  stav  místních komunikací  byl omluvitelný cca před 100 lety. Tehdy Hrabová pro tyto účely  skutečně neměla potřebné finance. Ale dnes je má a často je utrácí velmi lehkomyslně a zbytečně.

Přitom existuje osoba, která by měla i  tuto záležitost řešit. Je to starosta obce. Ten by měl uložit zdejší státní správě úkol všechny místní komunikace  (včetně účelových)  průběžně kontrolovat  a sestavovat plán oprav včetně propočtů nutných nákladů na údržbu a opravy.  Tento plán  pak předkládat zastupitelstvu k rozhodování o prioritách a  termínech realizace.  Bohužel se tak neděje. Starosta tak nečiní a nepověřil touto činností nikoho z radních. 

Naštěstí ještě stále existují  občané, kterým to není lhostejné a veřejně  na tento neutěšený stav poukazují a nutí tak zodpovědné osoby k plnění jejich povinností.  V případě lesní cesty u Pilíků  to je Martin Veselý, v případě cesty kolem parku „Hrabovjanka“ to je Jana Václavíková a Jana Batelková. Mají mou úctu a obdiv. A určitě nejsem sám.

25.8.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma