Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (1)

Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (1)

Podkladem pro tento článek je písemný materiál,  schválený  zastupitelstvem  MOb Hrabová dne 24.2.2021. Má „krkolomný“  název „Akční plán naplňování  Strategie rozvoje  městského obvodu Hrabová v letech 2020 – 2021“. Pokusím se popsat, jak jsou jednotlivá opatření realizována. Informace čerpám z webových stránek MOb,  z Hrabovských listů a z regionálního tisku.

1. Urbanismus, životní prostředí, technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení.

1.1.1: Zajistit vzájemnou koordinaci přístavby kulturního sálu a nového objektu  MŠ.

Koordinaci zajišťuje p. Králová se stavebního odboru v úzké spolupráci s vedením MOb a se zhotoviteli. Sjednané Smlouvy o dílo  s firmou  Morys, s.r.o. a Dobré stavby,  s.r.o  jsou ve všech bodech plněny.

1.1.2: Upravit prostor mezi ÚMOb a kostelem sv. Kateřiny.

Stále neexistuje odborná studie, podle které by se prováděla postupná výstavba zde předpokládaných  objektů a úprava  veřejného prostranství.  Urbanistický návrh měla zpracovat VŠB, ale  dodané podklady jsou nepoužitelné (viz informace pana starosty v Hrabovských listech č. 6/2021, str. 2).  Komentář HN: Proč se pan starosta neobrátil s tímto požadavkem na  příslušný odbor magistrátu (odbor územního plánování) nebo na odbornou  projekční  firmu?

1.2.1: Modernizovat a revitalizovat sídliště Šídlovec.

Stále není zpracován již dlouho slibovaný plán oprav a modernizace bytových domů, spravovaných MOb Hrabová. Komentář HN:  Za zpracování tohoto plánu zodpovídá p. radní Dolejška. Přislíbené termíny nejsou realizovány.  U bytových domů se předpokládá  především zateplení  obvodových stěn, výměna rozvodů, oprava oken a střech.Pokud jde o revitalizaci veřejných ploch  doposud  nebylo určeno, které se budou revitalizovat.

1.3.1.1: Zjistit možnosti využití Pilíků pro rekreaci a volný čas.

 Tyto vodní nádrže byly až do roku 2017 technologickým zařízením Dolu Paskov. Od té doby již uplynuly 4 roky a  žádná  konkrétní a závazná jednání s urbanisty, hygieniky, ekology a s dalšími odborníky  o využití těchto nádrží  se doposud nevedla.  Komentář HN: Stále se neví, jestli je nutné a možné napojení těchto nádrží na Lesní potok. Strategický plán neobsahuje to základní: požadavek na vybudování přístupové cesty k nádržím.

1.3.1.2: Vést jednání s vlastníky a úřady o realizaci tohoto záměru.

 Doposud žádná závazná a konkrétní  jednání ani s úřady, ani s OKD nebo  s DIAMO se nevedla. Komentář HN: Výše uvedená skutečnost dokazuje jen malý zájem  MOb Hrabová o  využití oblasti Pilíků pro rekreaci a volný čas.  Proběhly pouze  nahodilé  výměny názorů s náměstkyní primátora  paní  Mgr. Šebestovou a  s ředitelem  s.p. DIAMO Ing. Kašparem o našich představách a požadavcích..  

1.3.1.3: Usilovat o vytvoření podmínek pro bezpečný pohyb zvěře v okolí  průsakového kanálu.

Jako konkrétní opatření se uvádí postavení plotu kolem kanálu a jednání o jeho  možném zrušení. Komentář HN: Plot byl postaven, ale přesto se zde opět v červenci  2021 utopila srnka.  O možnostech zasypání kanálu MOb Hrabová oficiálně s jeho vlastníkem (dříve OKD, nyní DIAMO) doposud nejednal.

26. 7. 2021    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma