Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (2)

Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (2)

V prvním díle tohoto seriálu jsem popsal současný stav u šesti  plánovaných  záměrů. Jde o 1) koordinaci mezi současně prováděnými stavbami v okolí budovy úřadu, 2) úpravu prostor mezi  touto budovou a kostelíkem,  3) modernizaci a revitalizaci sídliště Šídlovec, 4) využití  Pilíků pro rekreaci a volný čas, 5) jednání s vlastníky areálu Pilíků a za 6) zabezpečení průsakového kanálu proti pádu zvěře.

Nyní budu zjišťovat, jak jspu plněny další body  tototo plánu.

1.4.1: Provést stavebně technické zhodnocení areálu MŠ na ul. V. Huga.

Má se rozhodnout, jestli bude  tento objekt využitelný pro jiné účely, a to na základě výsledků stavebně- technického zhodnocení. Komentář HN: Pan starosta  v novinách Moravskoslezský deník dne 23. března 2021 uvedl,  že tento objekt půjde po dostavbě nové školky k zemi, protože jeho sanace se nevyplatí. Předpokládám, že pan starosta  má pro toto stanovisko vážné důvody a požadavek na provedení  stavebně-technického průzkumu je nadbytečný. Byly by to zbytečně vyhozené peníze.

1.5.1:  Chránit rozsah zeleně na území MOb Hrabová.

Podstata tohoto bodu spočívá ve třech krocích: a)  zjistit na území MOb  současný stav  zeleně a porovnat jej se stavem optimálním,  b) vymezit území, kde bude zachování zeleně prioritou, c) bránit zástavbě v lokalitách, kde je vhodné a potřebné zachování zeleně.  Komentář HN: Doposud žádná studie  o stavu zeleně na území MOb nebyla zpracována. Pokud jde o  plochy zeleně, tak ty jsou  vynezeny  územním plánem a nelze je ani zmenšovat ani rozšiřovat.

1.6.1:  Dobudovat kanalizaci na jižním konci Hrabové.

Podstata tohoto bodu spočívá  v následujících krocích: a) jednat  o dostavbě  kanalizace s vedením města, b) zajistit, aby kanalizace byla vybudována  developery v místech nové zástavby, c) zajistit, aby investoři nových domů vybudovali přípojky do existujících kanalizací. Komentář HN:  O  termínech dostavby kanalizace v jednotlivých městských obvodech rozhoduje zastupitelstvo města Ostravy.   Dostavbu kanalizace  v Hrabové  byla odsunuta na pozdější období, přenost má  likvidace volných výpustí kanalizace do vodotečí.  Pokud jde o novou zástavbu, tak investoři se musí řídit  podmínkymi, obsaženými v územních studiích.  Povinnost napojení nových RD na existující kanalizace je řešena legislativními předpisy.

1.7.2. Rozšiření hřbitova.

Rozšíření hřbitova je financováno z dotace, kterou poskytlo město.  Rada městského obvodu Hrabová rozhodla dne 23.9.2020 o uzavření Smlouvy o dílo s firmou Dobré stavby s.r.o.  Akce má 2 etapy, v té první se rozšíří hřbitov západním směrem, vybudují se příslušné chodníky, drenážní systém, veřejné osvětlení  a oplocení. Přesune se i památník obětem 2. sv. války. Komentář HN:  Smlouvu o dílo  pro první  etapu jsem nenašel ani na webových stránkách Hrabové  ani v Registru smluv.  Stejně jako podrobnosti o druhé etapě rozšiření hřbitova.

1.8.1.:  Spolupracovat s Českou poštou při vytváření podmínek pro zajištění poštovních služeb v Hrabové.

Obsahem tohoto opatření je  zachování  pobočky ČP v Hrabové o  konketizace požadavků na  její  služby. Komentář HN:  Doposud nebyla  zveřejněny žádné informace o  jednáních mezi MOb Hrabová a Českou poštou.

27. 7. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma