Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (3)

Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (3)

Rozvojová oblast č. 2:  Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava.

2.1: Vyřešit dopravu v oblasti Šídlovce.

V  popise této aktivity se uvádí:  a) ve spolupráci s odborníky  zamezit parkování nežádoucích vozidel na ulicích Šídlovce, b) navrhnout nová parkovací místa, c) zajistit jejich vybudování. Komentář HN:  k bodu a:  Chybí  bližší vysvětlení pojmu  „nežádoucí vozidlo“.  Pokud jde o vraky motorových vozidel, tak jejich nežádoucí parkování  je řešeno stávajícími předpisy.  K bodu b:  Přes mnohé sliby neobjednal  doposud MOb  projekt  nových parkovacích míst, zpracovaný dopravními odborníky. K bodu c): Realizace tohoto bodu je závislá na existenci projektu nových parkovacích míst.

2.2:  Usilovat o odstranění zpoplatnění Místecké (D56).

Podstata této aktivity spočívá v podpoře snah o zrušení zpoplatnění, a to buď celé D 56 nebo alespoň úseku  na území města Ostravy po bývalý Důl Paskov. Komentář HN:   Snaha o zrušení tohoto zpoplatnění byla ze strany starosty  MOb Hrabová i dalších zastupitelů mimořádná. Podstatně menší pozornost věnují  tomuto zpoplatnění  představitelé MS kraje a  Statutárního města Ostravy. Z jejich pohledu se tento problém neúměrně zveličuje.  Možná, že mají pravdu.

2.4.: Ochrana obytné zástavby MOb Hrabová před hlukem automobilové dopravy.

V této aktivitě je zahrnut požadavek na  vybudování  protihlukové zdi  kolem Místecké a výsadba stromů (keřů) v dalších místech. Komentář HN:  Doposud se nepodařilo zajistit měření hlučnosti,  jehož výsledky by podpořily vybudování protihlukové zdi. Taktéž nebyl zpracován projekt výsadby protihlukové zeleně.

2.5: Přímý sjezd z Místecké ulice na ulici Paskovskou v blízkosti  supermarketu  MAKRO.

 Ve Strategickém plánu rozvoje se požaduje prověřit stav projektové připravenosti a stavebního povolení a zajištění pokrytí stavby rozpočtem města  Ostravy. Komentář HN:  Stavba je obsažena  v platném územním plánu města Ostravy (položka DK 112).  Podle aktuálních informací  již  bylo ukončeno územní a stavební  řízení a se stavbou se počítá v roce 2022. Financována bude z rozpočtu města Ostravy.  Bylo by žádoucí častěji  informovat občany prostřednictvím Hrabovských listů o konkrétních krocích ze strany MOb, vedoucí k urychlení realizace této  stavby.

2.6: Kruhový objezd na křižovatce ulic Mostní – Frýdecká.

Požaduje se zajištění projektové dokumentace, získání stavebního povolení a zajištění finančního krytí. Komentář HN:  Stavba je obsažena  v platném územním plánu města Ostravy ( položka KD 59). V říjnu 2020 byla zhotovena dokumentace pro  vydáním územního rozhodnutí. Investorem stavby je MS kraj.  Termín realizace nebyl  doposud stanoven.Bylo by žádoucí častěji informovat občany prostřednictvím Hrabovských listů o konkrétních krocích ze strany MOb, vedoucí k urychlení realizace této stavby.

2.7: Dobudovat a zkapacitnit  síť cyklostezek na území Hrabové a zajistit jejich provázanost na okolní sítě cyklostezek.

Požaduje se zjistit záměry rozvoje cyklodopravy na území města, dobudovat cyklostezku podél ulice Na Rovince, vyřešit bezpečnost cyklistů a chodců v prostoru podchodu u Benzinky a zvýšit bezpečnost cyklistů na Domovské ulici. Komentář HN: Pokud jde o koncepci cyklodopravy na území města, ta je obsažena ve studii z roku 2018. Má název „Aktualizace koncepce rozvoje  cyklodopravy na území města Ostravy“ a je snadno dostupná na webových stránkách SMO. Cyklostezka podél ulice Na Rovince je již vybudována, a  to na náklady města. Bezpečnosti  chodců a cyklistů v prostoru podchodu u Benzinky je věnována velká pozornost, ale stále je předmětem kritiky některých občanů. Pokud jde o zvýšení bezpečnosti cyklistů na Domovské ulici, tak se zde v poslední době neuskutečnily žádné stavební nebo jiné změny.

28. 7. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma