Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (4)

Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (4)

2.8: Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu  místních komunikací ve vesnické části a u nové výstavby zajistit  tento požadavek závazky developerů.

V tomto bodě se požaduje, aby developeři vybudovali u nové výstavby potřebnou dopravní infrastrukturu včetně adekvátního počtu parkovacích míst. Komentář HN: Autoři Strategického plánu ignorují skutečnost, že existuje stavební zákon, který řeší  všechny výše uvedené problémy. Je ho  však nutno ze strany orgánů veřejné správy  důsledně uplatňovat.  Pro  plochy s rozsáhlejší výstavbou RD se zpracovávají  územní studie, které obsahují i požadavky na dopravní infrastrukturu.

2.9: Napojit ul. Poplužní na Prodlouženou Mostní.

Požaduje se prověření možností propojení ul. Poplužní s Prodlouženou Mostní  a   vypracování územní studie  pro zástavbu mezi ul.  Poplužní a Prodlouženou Mostní. Komentář HN:  Tato územní studie  již existuje a je součástí územního plánu města Ostravy.   Má číslo 56/II – 13/2018 a byla zaregistrována 20.3.2020. Dopravní napojení  na Prodlouženou Mostní  je základní podmínkou pro budoucí  zástavbu  v tomto  prostoru. Jelikož tato zástavba prozatím neexistuje, nelze v současné době stavět ani tuto propojku.  Tento bod Strategického plánu je v současné době nelogický a  nadbytečný.

2.10: Usilovat o kvalitní veřejnou dopravu do Hrabové.

Požaduje se udržet, po případě  zlepšit stávající rozsah autobusové dopravy do vesnické části obce, iniciovat zpracování studie trasy tramvajové dopravy do průmyslové zóny s napojením na Šídlovec a zakotvit tuto trasu do územního plánu. Komentář HN: Tento bod Strategického plánu je velmi problematický. Zkrácení časových intervalů mezi jednotlivými spoji  je  zcela nereálný požadavek.  Již nyní je MHD v Ostravě dotována z městského rozpočtu, a to částkou 72 mil. Kč ročně.  Další rozšiřování počtu spojů  by tyto ztráty ještě zvýšily. Pokud jde o tramvajovou dopravu do Hrabové, jde o pouhé „zbožné přání“ .  V územním plánu města není o tom žádná zmínka.  Tento požadavek nebyl ze strany MOb Hrabová vznesen ani  v při revizi ÚP, konané v letech 2018 -  2021.  

 Rozvojová oblast č. 3:  Bezpečnost občanů.

Požaduje se určit problémové lokality a instalovat v nich bezpečnostní kamery a fotopastě, usilovat o zvýšení hlídkové činnosti MP, zvýšení počtu  kontrol  vjezdu nákladních vozidel na Paskovskou ulici příslušníky PČR a spolupráce se složkami ZIP při řešení krizových situací, zamezení koncentrace nepřizpůsobivých občanů na území MOb, vymísťování bezdomovců  z území MOb. Komentář HN:   Je otázkou, zda tyto požadavky mají být součástí Strategického plánu rozvoje  Hrabové.  Jde o každodenní  operativní činnost  orgánů veřejné správy.

Cíl 3.4: Zlepšit informovanost rozšířením přenosu informací mezi  ÚMOb a občany elektronickou formou.

 Požadavek má  4 body:  a) mají se vytvořit přehledné a aktuální webové stránky obvodu, b) má se vytvořit systém automatického odesílání informací o akcích emailem občanům,  c) má se zvýšit využití místního rozhlasu k hlášení  o havarijních situacích, d) má se  zvážit možnost vybudování páteřní optické sítě v MOb Hrabová.  Komentář HN:  Bod a) je úspěšně plněn.  Webové stránky existují a jsou průběžně doplňovány. Bod b) plněn není. Automatické  zasílání informací emailem prozatím neexistuje. Hlášení rozhlasu o havarijních situacích  plněno  není, jelikož se prozatím žádné nevyskytly. U bodu d) není jasné, jakou formou, v jakém  rozsahu a za jakým účelem  se budování páteřní optické sítě má realizovat.

30. 7. 2021    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma