Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (5)

Strategický plán rozvoje Hrabové v letech 2020 - 2021 (5)

Rozvojová oblast č. 4: Péče o výchovu dětí a mládeže.

4.1.: Vybudovat novou  MŠ v sousedství ÚMOb Hrabová.

V tomto bodě Strategického plánu  se požaduje zajistit  finanční krytí,  bezproblémový průběh výstavby a provázanost konečné podoby MŠ se záměrem vytvořit nové centrum MOb Hrabová.  Komentář HN:  Finanční krytí bylo zajištěno částečně z rozpočtu MOb, částečně dotacemi  z rozpočtu města. Stavba MŠ byla zahájena počátkem roku 2020 a bude předána k užívání v září 2021. Tento bod Strategického plánu  je úspěšně plněn. Pokud jde o vytvoření nového centra MOb Hrabové, stále neexistuje architektonická studie pro uskutečnění tohoto  záměru.

4.2.: Dovybavit a průběžně modernizovat základní školu v Hrabové.

 Tento úkol je rozvržen do tří etap: 1)  Po řediteli ZŠ se požaduje, aby stanovil požadavky na dovybavení učeben a modernizaci školy. 2)  Následovat bude prověření možnosti finančního krytí z dotačních zdrojů. 3) V poslední etapě bude provedena realizace požadavků školy. Komentář HN: Z veřejně dostupných informací není známo, zdali již ředitel školy předal požadavky na  dovybavení učeben a modernizaci školy. Pak teprve mohou následovat další kroky, vedoucí k realizaci tohoto záměru Strategického plánu.

4.3.: Podporovat zájmové kroužky pro děti a mládež.

Má se má zjistit zájem dětí a mládeže o další, doposud neexistující kroužky a aktivity, aby následně bylo vytvořeno materiální zázemí pro jejich realizaci. Komentář HN: Z veřejně dostupných zdrojů není nic známo o průzkumu, zaměřeném na  stanovaní zájmu dětí a mládeže o další kroužky a aktivity.

4.4.: Zachovat a průběžně modernizovat knihovnu.

Mají se vytvářet finanční, prostorové a materiální podmínky pro zachování knihovny v MOb Hrabové, popularizovat služby knihovny a zajistit její modernizaci.  Komentář HN: Díky aktivitám současné knihovnice, paní Martiny Šalati, je místní knihovna hojně navštěvovaná, a to jak dospělými, tak  dětmi.  Problémem jsou nedostatečné prostory, které brání  jak v rozšiřování knižního fondu  tak i k pořádání besed  se čtenáři. Bohužel, rozšíření prostor knihovny není ze strany  MOb  v současní době řešen.

31. 7. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma