Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje města Ostravy

Strategický plán rozvoje města Ostravy

 

O tomto významném dokumentu  jsem již čtenáře Hrabovských novin informoval dne 22. 6. 2017, a to  v článku  „ Fajnova Ostrava“. Popsal jsem tam historii a obsah tehdy vzniklého  dokumentu s názvem „Akční plán strategického rozvoje města Ostravy“.

Tento dokument má dvě části. Tou první je  podrobný plán rozvoje  do roku 2023 a tou druhou  výhled až do roku 2030. V březnu letošního roku byla první část tohoto  dokumentu aktualizována.

Podobnou strukturu, jako ten ostravský plán má i ten náš, hrabovský. Soudím, že toto plánování není samoúčelné, ale nutný předpoklad budoucího  harmonického rozvoje  jak města Ostravy  tak i městské části  Hrabové.  

V městském Strategickém plánu se na několika místech zdůrazňuje nutnost zlepšení spolupráce mezi vedením města a městskými obvody. Počítá se i se změnou Statutu města  Ostravy, který tyto vztahy  upravuje. Předpokládám, že budoucí  změny přinesou větší  pravomoci městským  obvodům.

 Některá zařízení a objekty, sloužící kultuře, zdravotnictví, školství  a  sportu je lépe řešit centrálně, jiná je výhodné detašovat do městských obvodů.  Základem je dokonalé dopravní spojení mezi městskými obvody a centrem.  Hodnotím ho (s výjimkou cyklostezek) jako vyhovující.

Zdá se mi nedomyšlené, že při tvorbě  Strategického plánu  Hrabové nebyli požádáni o spolupráci  představitelé města.  Aby byl zajištěn soulad mezi oběma těmito plány. Ale to ještě lze napravit, náš plán ještě není uzavřen. Čeká nás nezbytná veřejná debata  a  konečná formulace našich cílů.

Při podrobnějším sledování  průběhu  tvorby městského plánu mě zarazilo, jak málo se na něm podílela Hrabová. Příslušné debaty s občany  se uskutečnily mimo velké městské obvody i  v Petřkovicích, Polance, Staré Bělé, Krásném Poli, Radvanicích, Bartovicích, ale v Hrabové ne. Je to má výčitka směrem z našim nynějším zastupitelům.

Konkrétně jsme se připravili o  možnost konzultovat  s představiteli města  naši představu o vybudování „srdce Hrabové“, požadovat nové  cyklostezky (především od lávky přes Ostravici  kolem Pilíků směrem k městskému obvodu Ostarva –Jih)  a také  podnítit větší zájem města o zvelebení  prostor po technologických zařízeních uhelného prádla zrušeného Dolu Paskov.

Představitelé Hrabové  při nedávných jednáních ve věci Pilíků  byli velmi pasivní. Svědčí o tom závěry již  ukončeného procesu EIA. Mám obavu, že tato pasivita neblaze ovlivní budoucnost této části Hrabové.

Při mých diskusích se zastupiteli  o vztazích  MOb Hrabová – SMO se setkávám s názorem, že orgány města jsou příliš byrokratické, jsou  ovládány představiteli velkých obvodů a  pro potřeby malých obvodů nemají pochopení.  Zdá se mi, že to je pouhá výmluva pro omluvu nečinnosti  našich zastupitelů.

 Mnozí představitelé  okolních městských obvodů  jsou zastoupeni  v  různých důležitých městských  orgánech a  tam hájí zájmy svých obvodů. Tento „lobing“  pokládám za prospěšný a  z hlediska výkonu funkce zastupitelů za žádoucí.  Proto bychom se měli při nastávajících volbách tázat  svých kandidátů, jak si představují svou spolupráci se samosprávou města.

7. 8. 2018     V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma