Navigace: Vladimír Slavík > Úroveň informovanosti občanů Hrabové

Úroveň informovanosti občanů Hrabové

 

 Ve svém dnešním článku se budu zabývat  kvalitou a rozsahem informací, které poskytuje svým občanům místní veřejná správa.

Nejprve trochu teorie.

 V Listině základních práv a svobod (čl. 17 odst. 5) je napsáno, že „státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanovuje zákon“. Tímto zákonem je jednak zákon o obcích a také zákon o svobodném přístupu k informacím. Pokud jde o zákon o obcích, tak je tam v § 97  napsáno, že „obec má povinnost informovat občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva nebo jiným způsobem v místě obvyklým“. Tedy informacemi v místním tisku, na webových stránkách, na informačních tabulích a v místním rozhlase.

A jaká je praxe? 

Náš obecní web obsahuje  mimo „povinné“ informace navíc zápisy z jednání zastupitelstev, pracovní náplně výborů a komisí včetně zápisů z jejich jednání a všechny další  důležité informace  o dění v obci. Velmi dobře  funguje i „stošestka“.  Bohužel je občany Hrabové málo využívána. Zodpovědně prohlašuji, že pokud jde o informovanost občanů o místním dění,  webové stránky Hrabové plní svou funkci velmi dobře a jsou v širokém okolí „jedničkou“.

Náš místní časopis prodělal od roku 1992, kdy vyšlo první číslo, složitý vývoj. V současné době je na takové úrovni, které nelze nic vytknout. V plném rozsahu je respektován platný tiskový zákon, zveřejňované informace jsou objektivní a vyvážené  a mohou zde vyjadřovat své názory i  představitelé všech místních politických stran a hnutí, mající zastoupení v zastupitelstvu. Jediným problémem je, že nemůže vycházet měsíčně. Ale je lépe dát v tomto případě přednost kvalitě před kvantitou.

Pak se ještě zmíním o dvou informačních prostředcích, a to o místním rozhlase a o informačních tabulích.

Místní rozhlas si v současné Hrabové nenašel oblibu. Soudím tak podle toho, že je nedostatečně využíván a nikomu to příliš nevadí. Takže jeho provoz je  udržován pouze pro potřebu rychlé informace při nenadálých událostech.

Zajímavým informačním prostředkem jsou plakátovací plochy. Je jich devět  a jsou hojně využívány. Zasloužily by si ale v budoucnu lepší technické a estetické řešení.

A nakonec  nemohu opomenout obecní facebook. Podle usnesení rady MOb odpovídá za jeho obsah předseda mediální komise. Je to zcela nový informační prostředek, provozovaný obecní samosprávou. Přináší pestrou směsici různých zpráv a informací, a to nejenom místních. Dokonce se zde zveřejňují i zprávy, které přináší místní soukromé weby. Těžko lze posoudit vliv obecního FC na veřejné mínění, objektivní hodnocení významu a  kvality zde poskytovaných informací  prozatím nebylo provedeno. Počet těch, kteří zde uplatňují své názory je však poměrně nízký a téměř se mezi nimi nevyskytují místní veřejní činitelé. Jsem velmi zvědav, jaký postoj k tomuto experimentu zaujme zastupitelstvo, zvolené v letošních volbách.

28. 7. 2018       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma