Navigace: Vladimír Slavík > Územní studie pro oblast Tajgy v Hrabové

Územní studie pro oblast Tajgy v Hrabové

 

V těchto dnech byla na webových stránkách Statutárního města Ostravy zveřejněna územní studie, podle které se počítá v Hrabové  v prostoru Tajgy s výstavbou 52 RD, a to vše podle  platného územního plánu.

Tato plocha s označením B 223 má rozlohu 7,25 ha a nachází se v prostoru mezi ulici Lužná a Závadova.  Obě tyto ulice budou  prodlouženy a  napojeny na ulici U Řeky. Vlastníkem pozemků, určených pro tuto zástavbu a zadavatelem územní studie  je Statutární město Ostrava.

Jednotlivé stavební parcely  mají rozlohu mezi  770 až 1870 m/2. Typ a velikost  RD si určí budoucí stavebník,  jejich výška je omezena na max. 2NP+podkroví.

Tato lokalita bude dopravně napojena na stávající ulice U Řeky, Závadova a Lužná. Přímou dopravní obsluhu  budou zabezpečovat  dvě nové obousměrné podélné   komunikace, na které jsou napojeny komunikace příčné. Odstavování a parkování osobních vozidel  bude řešeno v garážích a na pozemcích majitelů RD.  Pro  další dopravní  potřeby nových obyvatel  budou sloužit zastávky MHD „Kostelík“ a „Mostní“.

Pitná voda, zemní plyn a kanalizace budou napojeny na stávající sítě. Srážkové vody budou odváděny   do blízké Ostravice.  Elektřina bude zajištěna  novým kabelovým vedením NN, napojeným na nově projektované vedení VN.

Řešené území je součástí rozvojové plochy, vymezené platným územním plánem SMO. Východní hranici tvoří místní biocentrum, vesměs krajinná zeleň včetně lesních pozemků.  Na západ od nové zástavby jsou pozemky se starší zástavbou  kolem ulic Závadova, Lužná a ulice Na Potoku. 

Komentář HN:

Nepochybuji o tom, že popsané území pro svou atraktivní polohu se brzy zaplní novými RD a počet obyvatel Hrabové se zvýší o cca 52x3=150  nových občanů. Přitom tato lokalita není jedinou, kde vznikne nová zástavba. Je proto velmi pravděpodobné, že v roce 2040 bude v Hrabové bydlet  5 – 6 tisíc lidí.

Vzniká otázka, jak to bude s celkovou  infrastrukturou obce v budoucnu. Stane se Hrabová pouhým satelitním městečkem nebo obcí,   která poskytne zdejším občanům i další nezbytný servis?

Zdá se, že je rozhodnuto o stavbě nové školky a potřebných prostor pro různé občanské aktivity, a to ve středu obce.   Míním tím přístavbu Kulturního domu k stávající radnici. Ale bude to stačit?

Třeba  zdravotnická zařízení. Dejme tomu, že ta dosavadní zůstanou i nadále na současných místech, a to  pro potřeby  obyvatel Šídlovce a okolí,  kde žije asi 2 000 lidí. A co těch budoucích  3 – 4 000 občanů?  Ti budou jezdit na polikliniku do Hrabůvky? Vždyť i tato má svá nejlepší léta již  dávno za sebou.

Nebo problematika tzv. startovacích bytů. Podle zkušeností ze sousedních obcí je to po všech stránkách velmi užitečné opatření.   Ne všichni místní  mladí lidé mají peníze na drahé byty nebo na vlastní RD.

Také tzv. domy seniorů pokládám za velmi žádoucí. Stáří postihne každého, a dožívat poslední dny ve zdravotnických a různých sociálních zařízeních si asi nikdo nepřeje. Kdo se narodil a celý život prožil v Hrabové, ten si přeje zde také umřít.

Určitě se této problematice věnují  i odborníci z útvaru hlavního architekta a z odboru strategického rozvoje SMO a dříve nebo později tyto záležitosti budou řešeny v příštích  územních plánech.

Není na škodu, když se budoucností  Hrabové zabývá již nyní  i místní zastupitelstvo a  k těmto účelům dokonce zřídilo komisi. Bohužel nebyli přizváni (třeba jako poradci) odborníci z výše uvedených útvarů našeho magistrátu, což považuji za kardinální chybu. Mám dojem, že "pravá ruka neví, co dělá ta levá".  Ale asi mám na tuto záležitost mylný názor, nikdo jjiný toto doplnění komise o zástupce MMO nepovažuje za žádoucí.

10.6.2018   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma