Navigace: Vladimír Slavík > Webové stránky obce

Webové stránky obce

Již několikrát jsem při různých příležitostech sděloval naší mediální komisi, že považuji za diskutabilní  „modernizovat“ v této době naše webové stránky.  Pokud jde o jejich obsah, jsme v Hrabové na tom velmi dobře. Který městský obvod v širokém okolí má na svých webových stránkách texty usnesení rady, zápisy z jednání zastupitelstva, zápisy z jednání výborů a komisí, jejich pracovní náplně, podrobné texty dotazů a odpovědí podle zákona č. 106/1999 Sb. a dokonce  pracovní náplně jednotlivých odborů místní správy? Nikde jinde takové vymoženosti v tomto rozsahu nemají, jsme v tomto směru jednička. A také aktuální zprávy o každodenním dění v obci. Mám obavy, aby připravovaná  „reorganizace“ nás o tyto vymoženosti nepřipravila.

Kromě toho si (pokud je mi známo) doposud nikdo z občanů na stav těchto stránek nestěžoval.  A tito jsou jejich uživateli.  Tak proč se mají tyto stránky za velké peníze reorganizovat? Protože se o tom usnesla mediální komise? Doufám, že více rozumu bude mít rada a tuto akci zastaví.  

Pokud snad ne, uvítal bych při této příležitosti následující doplnění webových stránek Hrabové:

- Možnost přístupu  občanů ke všem výtiskům Hrabovských listů od roku 1992.

- Zveřejnění pracovních náplní  starosty, místostarosty a tajemníka úřadu.

- Zveřejnění  kontaktů pomocí  e-mailu nebo telefonu na všechny zastupitelé, případně i na  předsedy výborů a komisí.

Své náměty zdůvodňuji takto:

Pokud jde o Hrabovské listy, je jejich obsah v podstatě kronikou obce. Proč by tyto velice zajímavé informace nemohly bý trvale k dispozici všem občanům?

Pokud jde o  požadavek na zveřejnění pracovních náplní starosty, místostarosty a tajemníka, mělo by to své  praktické důvody. Doposud se občané s různými svými problémy většinou obrací pouze na starostu, který je pochopitelně tímto způsobem pracovně přetížen. Přitom se často jedná o záležitosti, které by mohli a měli řešit další pracovníci Úřadu, mezi které podle zákona o obcích patří i místostarosta a také tajemník se svým velmi početným personálem úřednic.

Taktéž zveřejnění  kontaktů  na místní politiky a na další významné osobnosti (nejlépe pomocí elektronické adresy) by velmi pomohlo ve zlepšení styků mezi občany a zastupiteli nebo mezi občany a členy komisí a výborů. Neumím si vysvětlit, proč se tak doposud nestalo.

Nakonec  obecná poznámka k webovým stránkám obce.

Je to důležitý informační prostředek, který mimo jiné informuje i o každodeních událostech v Hrabové. Praktickým měřítkem potřebnosti a účinnosti tohoto sdělovacího prostředku je počet občanů, kteří každodenně na svém počítači „kliknou“ na tyto webové stránky. Možná by bylo  žádoucí, aby počet návštěvníků tohoto webu byl zveřejňován, evidován a podrobován potřebným  analyzám..

Na základě různých osobních poznatků se domnívám, že webové stránky Hrabové, jakožto velmi účinný informační prostředek doposud nebyly dostatečným způsobem přiblíženy občanům obce. Mnozí možná ani neví, že existují. Je to námět pro Petra Žižku zveřejnit o tom článek v Hrabovských listech.

21.1. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma