Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Hrabová má málo zeleně

Z archivu HN: Hrabová má málo zeleně

 

 Zelení míním souvislé lesní plochy a také stromy, rostoucí  v zahradách, kolem cest a vodních toků.  Pokud jde o lesy, tak ještě v roce 1948 byla jejich plocha 72 ha, postupně se snižovaly na }ynější pouhé 32 ha.  Sousední Paskov má lesů 234 ha, Nová Bělá 164 ha.  

Největší ztráta lesů nastala v poválečném období  při výstavbě průmyslového areálu Tajga, vodárny NHKG a struskového odvalu VŽKG.  Úbytek  strom byl  i na zahradách a také kolem některých místních komunikací, hrází bývalých rybníků a vodních toků. 

Bohužel, s touto problematikou se v Hrabové nikdo soustavně a odborně  nezabývá.  Městský obvod se omezuje při péči o zeleň převážně jen na sekání trávy na  vymezených plochách  a  na údržbu stromů na Šídlovci.

Možnost výsadby lesa vidím  v prostoru mezi vodní nádrži Pilík 5 a náspem  dálnice D 56. Jde o rozlohu cca 12 ha ladem ležící půdy.  Kdysi dávno zde byla pole a zahrady sedláků z Mitrovic a z Paskova.  Nyní je zde bažina zarostlá křovím. Není vyloučeno, že by  tyto parcely jejich současní vlastníci  ochotně  a levně  prodali nebo pronajali.

Státní podnik Povodí Odry vlastní v Hrabové 35 ha „ostatních ploch“. Jsou to pobřežní  pozemky kolem Ostravice a Ščučí. Předpokládám, že po jejich podrobném průzkumu by bylo možno určit místa, vhodná k zalesnění  nebo alespoň  k výsadbě jednotlivých stromů.

Vítkovické železárny vlastní v Hrabové stále ještě 30 ha pozemků. Z toho zalesněná plocha po bývalé haldě činí 24 ha. Podle mého názoru by bylo žádoucí  posoudit odborníkem  „kvalitu“ tohoto zalesnění a možnost výsadby stromů i na dalších okolních  pozemcích.

Bývalá kalová nádrž  Pilík 3 o ploše 7 ha je podle územního plánu určena k zalesnění.  Státní podnik DIAMO se zdráhá tak učinit. MOb Hrabová však na zalesnění  z nepochopitelných důvodů netrvá.

 Možnost výsadby jednotlivých  stromů: V daleké minulosti se  kolem hrází rybníků,  potoků a polních cest a  po jejich  okrajích vysazovaly stromy.  Mnohé z nich již  chybí a nejsou nahrazovány novými.  Správcem těchto ploch je MOb Hrabová.

Na závěr si neodpustím tyto otázky:  a)  Proč ve volebních  programech zdejších  stran a hnutí není  bod  Budeme usilovat o rozšíření plochy zeleně? ?  b)  Proč V komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii  se touto problematikou  nikdo aktivně nezabývá.? c) Proč nikdo z radních nemá ve své gesci péči o životní prostředí?  

12. 1. 2021      V. S.

 Aktuální komentář HN: K aktualizaci tohoto tématu mě přiměla opakovaná žádost s. p. Diamo změnit v Územním plánu města Ostravy na pozemku parc. č. 476/13  v Hrabové funkční využití „Lesy“ na „Krajinou  zeleň.“ Má se o tom rozhodnout příští týden ve středu 15. června na zastupitelstvu MOb Hrabová. Zastupitelé tuto žádost odmítli již jednou, a to na jednání 15. prosince 2021. Uvažovali asi takto: z hlediska životního prostředí je určitě les cennějí s Krajinnou zelení, což je tráva a keře.  Změní naši zastupitelé své mínění o tomto požadavk s. p. DIAMO?  Uvidíme.

11. 6. 2022     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma