Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Odborné vzdělání zastupitelů

Z archivu HN: Odborné vzdělání zastupitelů

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Při  komunálních volbách není pro voliče rozhodující stupeň vzdělání  kandidátů, ale jejich dobrá pověst a  schopnost  prosazovat zájmy občanů. Nikdo z našich nynějších radních nemá vysokoškolské vzdělání, a  přesto  získali důvěru voličů.

Jejich správné  rozhodování  ale  v mnoha případech vyžaduje odborné znalostí, a to především z oboru stavebnictví, životního prostředí, dopraví problematiky a legislativy.

Podle zákona o obcích je možno  zřídit jako poradní orgány odborné  komise nebo výbory. Ale ani pak není jistota, že zastupitelé budou mít pro svá rozhodnutí dostatek  potřebných podkladů.  

 V těchto případech je nezbytná  pomoc  externích odborníků, a to většinou za úplatu. Pokud se tak nestane, mohou vzniknout  značné, často již nenapravitelné škody.

Uvedu několik příkladů:

 Problematika Pilíků. V roce 2017 ukončil provoz Důl Paskov a následně proběhl proces EIA. Ten měl  stanovit postupy při zahlazení všech negativních dopadů hornické činnosti na zdejší krajinu. Tento problém řešil  Paskov, Staříč, Sviadnov, Fryčovice, Krmelín, Žabeň a Hrabová. Všechny  uvedené obce s výjimkou Hrabové si na tuto  složitou  problematiku sjednaly právní pomoc.  U nás se nyní, s odstupem několika let, velmi obtížně  řeší přístupová cesta k Pilíkům, čištění dna nádrží, možnost jejich gravitačního napojení na Lesní potok  a možnost likvidace sedimentačního kanálu, který nepřispívá ke vzhledu zdejší krajiny.   Při využití  právní pomoci během procesu EIA by tyto problémy již z velké části mohly být vyřešeny.

Další příklad:  Stav bytového fondu ve správě městského obvodu.  U bytových  domů, postavených v letech 1939-1941, je žádoucí zjistit jejich nynější stavebně- technický  stav,  a na základě toho rozhodnout o  rozsahu plánovaných  renovací.  Je mimo zateplení  nezbytná  i kompletní  výměna rozvodů vody, plynu, el. vedení, kanalizačních odpadů, oken, dveří, podlah? To asi neposoudí místní bytový technik, ale pouze erudovaný odborník.

Další příklad: Vytvoření středu obce – Srdce Hrabové. Na začátku musí být architektonická studie odborníků.  Tu nemohou zpracovat studenti  stavební fakulty VŠB.  Tu může zpracovat pouze odborník, znalý všech detailů okolní infrastruktury, majetkových poměrů a dalších důležitých okolností, odborník, který za své dílo nese i právní zodpovědnost.  

Další příklad:  Využití uvolněných prostor po bývalé školce na Příborské ulici. I zde je nutná spolupráce s odbornou institucí.  Tím míním na příklad  renomovanou realitní kancelář. Anketa občanů  to nevyřeší.

Další příklad: Přestavba tělocvičny ZŠ na sportovní halu. I k tomuto záměru je nutné vyjádření odborníků, znalých jak organizačních, hygienických a dalších požadavků  školy,  tak technických  a jiných požadavků na  sportovní haly. A nejen požadavků  na vlastní halu, ale i nároků na dopravní obsluhu této  haly.

 Závěr: Pokud si naši radní neuvědomí význam odborných  stanovisek v těchto a v podobných případech,  tak  nutně vzniknou škody, a to nejenom na jejich  prestiži,  ale také na životním prostředí a majetku obce.

21. 12. 2021      V.S.

Aktuální komentář HN: V říjnu 2022 bylo zvoleno nové zastupitelstvo, nová rada a ustaveny nové odborné  komise, konkrétně komise pro výstavbu, dopravu a ekologii a komise bytová. V těch,  na rozdíl od minulého funkčního období, máme i odborníky z řad místních občanů. Do funkcí  jejich předsedů rada jmenovala osobnosti, které jsou zárukou úspěšné činnosti těchto komisí.  Určitě se dočkáme i vyřešení mnohých problémů z minulého období, včetně výše uvedených.

21. 12. 2022     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma