Navigace: Vladimír Slavík > Z archivu HN: Odborné vzdělání zastupitelů

Z archivu HN: Odborné vzdělání zastupitelů

 

Při  komunálních volbách není pro voliče rozhodující  stupeň vzdělání  budoucích zastupitelů.  Důkazem toho je skutečnost, že nikdo z našich radních nemá vysokoškolské vzdělání.  A přesto mají důvěru voličů i ostatních zastupitelů. Jejich správné  rozhodování  v mnoha případech  však vyžaduje odborné znalostí, a to především z oboru stavebnictví, životního prostředí, dopraví problematiky a legislativy. Podle zákona o obcích je možno  zřídit jako poradní orgány odborné  komise nebo výbory. Ale ani pak není jistota, že zastupitelé budou mít pro svá rozhodnutí dostatek  potřebných podkladů.   V těchto případech je nezbytná  pomoc externích odborníků, a to většinou za úplatu. Pokud se tak nestane, mohou vzniknout  značné, často již nenapravitelné škody.

Uvedu několik příkladů:

 Problematika Pilíků. V roce 2017 ukončil provoz Důl Paskov a následně proběhl proces EIA. Ten měl  stanovit postupy při zahlazení všech negativních dopadů hornické činnosti na zdejší krajinu. Dotčenými  obcemi  byl  Paskov, Staříč, Sviadnov, Fryčovice, Krmelín, Žabeň a Hrabová. Všechny  uvedené obce s výjimkou Hrabové si na tuto  problematiku sjednaly právní pomoc.  U nás se nyní, s odstupem několika let, velmi složitě řeší přístupová cesta k Pilíkům, čištění  dna nádrží, možnost jejich gravitačního napojení na Lesní potok  a možnost likvidace sedimentačního kanálu, který nepřispívá ke vzhledu zdejší krajiny.   Při využití  právní pomoci během procesu EIA by tyto problémy již z velké části mohly být vyřešeny.

Další příklad:  Stav bytového fondu ve správě městského obvodu.  U bytových  domů, postavených v letech 1939-1941, je žádoucí zjistit jejich nynější stavebně- technický  stav,  a na základě toho rozhodnout o  rozsahu plánovaných  renovací.  Je mimo zateplení  nezbytná  i kompletní  výměna rozvodů vody, plynu, el. vedení, kanalizačních odpadů, oken, dveří, podlah? To asi neposoudí místní bytový technik, ale pouze erudovaný odborník.

Další příklad: Vytvoření středu obce – Srdce Hrabové. Na začátku musí být architektonická studie odborníků.  Tu nemohou zpracovat studenti  stavební fakulty VŠB.  Tu může zpracovat pouze odborník, znalý všech detailů okolní infrastruktury, majetkových poměrů a dalších důležitých souvislostí, odborník, který za své dílo nese i právní zodpovědnost.  

Další příklad:  Využití uvolněných prostor po bývalé školce na Příborské ulici. I zde je nutná spolupráce s odbornou institucí.  Tím míním na příklad  renomovanou realitní kancelář. Anketa občanů  to nevyřeší.

Další příklad: Přestavba tělocvičny ZŠ na sportovní halu. I k tomuto záměru je nutné vyjádření odborníků, znalých jak organizačních, hygienických a dalších požadavků  školy,  tak technických  a jiných požadavků na  sportovní haly. A nejen požadavků  na vlastní halu, ale i nároků na dopravní obsluhu této  haly.

 Závěr: Pokud si naši radní neuvědomí význam odborných  stanovisek v těchto a v podobných případech, tak nutně vzniknou škody, a to nejenom na jejich  prestiži, ale také na životním prostředí a majetku obce.

21. 12. 2021      V.S.

Aktuální komentář HN: Ve dnech 23.-24 září se uskuteční volby do zastupitelstev obcí pro příští čtyřleté období.  Začínají se tvořit nové kandidátní listiny. Bylo by velmi žádoucí, aby příští zastupitelé měli nejenom dobrou pověst, ale i odborné vědomosti. Současné zastupitelstvo postrádá odborníky v oblasti legislativní, životního prostředí,  stavební problematiky a problematiky dopravní. Vznikají tím při jejich rozhodování poměrně významné a zcela zbytečné škody.

22. 4. 2022        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem