Navigace: Vladimír Slavík > Z historie stavby "Hasičského domu" v Hrabové (3)

Z historie stavby "Hasičského domu" v Hrabové (3)

 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrabové byl založen v roce 1896. V městském archivu jsou uloženy tři knihy zápisů z výborových i členských schůzí  Sboru od jeho  založení až do roku 1962, a to včetně zápisů z doby stavby nové požární zbrojnice v roce  1924. Tehdy se výborové i členské schůze pořádaly často a zápisy jsou velmi podrobné. Vybral jsem několik  záznamů, které se vztahovaly k této stavbě.

10.2.1924: Pro stavbu skladiště byla zvolena stavební komise, která bude na stavbu dohlížet a podchytí veškerou korespondenci a další doklady. Do komise byli zvoleni Piskoř Jan, Balušek Ludvík, Folta Ludvík, Žáček Čeněk, Dužík Jan a Mutina Jan.   Bude požádán br. stavitel okresní náčelník  Karel Gajovský, aby určil rozměry stavby a potřebná množství materiálů.

6.4.1924: Členové výboru a stavební komise včetně stavitele br. Gajovského si obhlédli staveniště. Br. Gajovský prohlašuje, že započne  ihned, jak bude na stavbě zásoba asi 40 fůr štěrku, 20 tis. ks cihel a potřebné množství písku a cementu.

13.4.1924: S tesařským mistrem z Oprechtic, panem Klegou, bylo sjednáno zhotovení střešní vazby.

20.4.1924: Jednalo se o dodávku cementu,  krytbu  střechy, cementové dlaždice a schody.  Své nabídky zaslali: Továrna na cementové zboží z Vratimova-Závodí,  Bohumil Olšanský a Jan Veřmiřovský z Hrabové. Po otevření obálek  bylo rozhodnuto, že krytbu střechy, dlaždice a schody dodá továrna z Vratimova, cement a dlaždice Bohumil Olšanský z Hrabové.

19.6. 1924: Schválen odprodej nepotřebných materiálů ze starého skladiště (vrata, střešní křídlice, dřevo) v dražbě. Projednány dodávky cihel z cihelny pana  Müllera z Hrabůvky.

17.8.1924: Projednány nabídky na práce natěračské a malířské. Přípravy na slavnostní předání stavby,  zajištění pozvánek, plakátů a vstupenek.

31.8.1924. Na členské schůzi schválen následující program slavnosti: Budíček v 6 hodin, v době 9-10 hod. vítání hostů, v 10 hod. seřazení průvodu u hostince p. Chlupatého, proslov předsedy, pochod ke skladišti. U skladiště slavnostní  řeč, předání klíčů a otevření vrat. V poledne slavnostní oběd v sále U Lípy, koncert na zahradě. Vstupné 4 Kč 80 hal. Na večerní zábavu vstupné 3 Kč. Slavnost se uskuteční dne 21. září.

28.9.1924:  Vyúčtování slavnosti: Celkový příjem 13 289 Kč, celkové výdaje 7 365 Kč. Celkový výdělek 5 924 Kč. Během slavnosti se nepohodli  v hostinci U Lípy br. náčelník Balušek Ludvík s br.  Homolou Čeňkem a přitom padly neslušné výrazy. Oba si na znamení usmíření podali ruce. Slavnosti ze zúčastnilo asi 200 lidí. Dlouhá debata byla okolo obsazení  bytu v novém skladišti. Po nátlaku pana starosty Duhana Ludvíka byl byt přidělen br. Dužíkovi Janovi.

Komentář HN:  Po prostudování těchto archivních materiálů si uvědomuji, jak velký je rozdíl mezi našimi předky a námi při zajišťování  „věcí veřejných“. Jejich obětavost  byla obdivuhodná. A také zodpovědnost k vykonávaným funkcím.  Přitom to byli „obyčejní lidé" se základním vzděláním, sedláci, chalupníci, dělníci, drobní živnostníci. Jak je to možné?

29.7.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma