Navigace: Vladimír Slavík > Z historie stavby "Hasičského domu" v Hrabové (1)

Z historie stavby "Hasičského domu" v Hrabové (1)

 

Naše obec měla v daleké  minulosti štěstí na kronikáře.  Obecní kroniku psal v době první republiky Zdeněk Oliva  a po roce 1945 Štěpán Janša, o výtvarnou stránku pečoval Bohumil Kolich.´Velmi úspěšným kronikářem tehdejšího  hasičského sboru  byl  Jan Mutina.  Přes velké úsilí se mi nepodařilo o tomto kronikáři zjistit mimo  rok narození (1874) další podrobnosti.  Byl velice pilný, sepsal historii sboru od jeho založení v roce 1896 až do roku 1926, a to včetně jmenných seznamů členstva a popisu všech akcí a významných událostí.  Velmi podrobně popsal i průběh výstavby „Hasičského domu“. Takto nazval  tento kronikář objekt, postavený místními hasiči v roce 1924.  K dohledání je tento kronikářský dokument ve sbírkách Archivu města Ostravy, sekce Hrabová, pod názvem „Záznam práce při stavbě hasičského skladiště“.

Je zde i  popis  období, které předcházelo této stavbě.

Obecní hasební nářadí před zakoupením první stříkačky a před založením hasičského sboru bylo zavěšeno pod přístřeškem, který byl na obecním pozemku  před  rolnickou usedlosti rodiny Černých, č.p. 36, tedy před bývalým fojtstvím. Viselo tam několik žebřů a trhacích háků. Po založení sboru byl celý ten krám prodán ve veřejné dražbě.

První stříkačka byla zakoupena obecním výborem v roce 1884 a uskladněna v kůlně rolníka Ludvíka Staňka, č.p. 35. Poprve  byla použita při požáru rolnické usedlosti Barbory Piskořové, č.p. 34 po úderu blesku,  a to 28. června 1885.

V témže roce nechal postavit obecní výbor budovu pro stříkačku. V této budově byla i obecní šatlava. Pak byla zakoupena  ve Vídni nová  dvoukolová stříkačka za 800 K.  včetně 60 m hadic. Skladiště sloužilo zároveň k obdukci mrtvol. Vedle stříkačky stály máry a rakev.

V roce 1896 (5. 7.)  založen v obci Sbor dobrovolných hasičů a zakoupena čtyřkolová stříkačka a umístěna vedle starší, dvoukolové, které obecní zastupitelstvo postoupilo Sboru. Stavba nového skladiště byla nevyhnutelná.  

Na stavbu řádnějšího skladiště bylo nutno vyčkat  až do rozhodnutí zastupitelstva. To bylo učiněno až po dostavbě nové školy v roce 1904. Stavbu provedl  stavitel Navrátil ze Zábřehu n. O. za 2 300 K. Svému účelu byla  tato stavba slavnostně odevzdána v roce 1905.

Původní skladiště se šatlavou bylo přestavěno na byt, do něhož se nastěhoval F. Řeha, obecní posel, strážník a hrobař, vše v jedné osobě. Bydlel tam až do roku 1909, kdy byl  „Na kopci“ zřízen nový hřbitov a domek s  bytem pro hrobníka.   Do  bytu po F. Říhovi se nastěhoval  Ant. Kolich, kotlář z Vítkovických železáren.

V roce 1910 byl zakoupen mechanický žebř s předvozkem a nové skladiště bylo opět přeplněné. Mělo se to vyřešit přístavbou. Ta se neuskutečnila  z důvodů finančních a také proto, že v roce 1914 vypukla válka.

Nové skladiště (Hasičský dům) bylo postaveno až v roce 1924, a to na místě skladiště z roku 1905.

Podrobnosti o  stavbě Hasičského domu příště.

27. 7. 2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma