Navigace: Vladimír Slavík > Zasedal Kontrolní výbor zastupitelstva

Zasedal Kontrolní výbor zastupitelstva

 Zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 21. října a již v úterý 26.10.2021 bylo zveřejněno na webových stránkách MOb usnesení z tohoto jednání.

K bodu č.1: Stížnost nájemců obecního bytu na komplikace při rekonstrukci koupelny.  

KV nedoporučuje poskytnutí  finančních kompenzací  nájemcům. Zároveň doporučuje vytvoření pravidel pro řízení oprav  a stavebních investicí. Všechny úmluvy mezi nájemníkem, stavební firmou a bytovým odborem by měly být domluveny předem.  Zpravodaj: Ing. Kubečka.  Komentář HN:  Nejsem si zcela jist, jestli bylo v kompetenci KV projednávání  této stížnosti.   Ani  v zákonu o obcích ani v Jednacím  řádu  kontrolního výboru  není projednávání stížnosti občanů  zmíněno.  Ale není ani výslovně zakázáno. Podle mého názoru je kompetentním orgánem pro projednávání stížností občanů  Rada nebo Zastupitelstvo, a to bez dalších mezičlánků.

K bodu č. 2: Návrh na změnu v Jednacím řádu KV zastupitelstva.

Jde o změnu textu hlavy X, kde se  řeší  postup při déletrvající nečinnosti výboru.  Jsou navrhovány 2 varianty, které mají být projednány na příštím zastupitelstvu. Zpravodajem je JUDr. Skopal.

Komentář HN: Návrh na  úpravu tohoto  Jednacího řádu má své opodstatnění mimo jiné také proto, že text hlavy X (řešení nečinnosti) je v rozporu s textem v hlavě IV. Zde je napsáno, že „Výbor se schází podle potřeby. “ Jinými slovy – připouští se i dlouhodobá nečinnost.

K bodu č. 3: Usnesení ke stavu  Památníku  Padlých na hřbitově.

 Kontrolní výbor konstatuje  nedůstojný stav tohoto památníku,  některé texty jsou nečitelné,  chybí některá jména  padlých.  KV žádá, aby ÚMOb učinil kroky k nápravě. Zpravodajem je MUDr. Gromnica.

Komentář HN:  Je jistě chvályhodné, že se KV zabývá stavem tohoto památníku.  Ale proč právě tento orgán? Vždyť má zcela jiné poslání. Především má dohlížet nad dodržováním plnění  usnesení rady a zastupitelstva  a respektováním zákonů na úseku samostatné působnosti.Podle mého názoru je sledování stavebního  stavu všech objektů na hřbitově v kompetenci zdejšího stavebního úřadu.

Takže závěrem:  Je nutno ocenit, že náš  Kontrolní výbor funguje i v této složité době.  Není na závadu, že se zabývá i některými problémy, které mají ve své gesci jiné orgány. Ale neměl by zanedbávat  své základní povinnosti, určené  jak zákonem o obcích tak Jednacím řádem.   Již dlouho si kladu otázku, proč se náš  KV nezabývá dlouholetým porušováním zákona o obecních kronikách? Jakoby nechápal jejich význam.  Nebo:  V Jednacím řádu je uvedena   i  povinnost provádění  kontrol v organizačních složkách, zřízených obcí. Existují i v Hrabové, ale ještě nikdy v nich nebyla provedena zdejším Kontrolním výborem kontrola.  Není na čase tento „rest“ napravit?

16. 11. 2021         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma