Navigace: Vladimír Slavík > Zastupitelstvo 16. 9. 2021 - Bod č. 11: Různé

Zastupitelstvo 16. 9. 2021 - Bod č. 11: Různé

V zápise  z jednání zastupitelstva je u tohoto bodu napsáno: „M. Slíva se dotázal, kdy naposled zasedal KV. Odpověď předsedy KV:  Výbor  se sešel  do měsíce po zvolení.  Na  prvním zasedání KV se dohodli, že KV se sejde,  až bude pověřen zastupitelstvem konkrétním úkolem.  M. Slíva upozornil, že KV je iniciativní a nemusí čekat na úkoly zastupitelstva“.

Po přečtení této části zápisu jsem si vzpomněl  na rozhovor šéfredaktora Hrabovských listů Ing. Dvořáka  s novým předsedou Kontrolního výboru MUDr. Rostislavem Gromnicou, Ph.D., který byl zveřejněn v HL  č. 7/2021. Na otázku  „Čemu byste se v Kontrolním výboru chtěl především věnovat?“  nový předseda KV odpověděl takto:

„KV podle § 118 a 119 zákona o obcích především plní úkoly zastupitelstva, kontroluje plnění usnesení rady a zastupitelstva obce a kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.“

O tom, že se kontrolní výbor bude řídit  také Jednacím řádem kontrolního výboru Zastupitelstva,  se pan předseda nezmínil, což je velmi zvláštní. Jakoby o něm nevěděl.

Tento dokument byl zastupitelstvem schválen usnesením č. 7/87 dne 16. 9. 2019 a má následující body: I. Pravomoc, II. Zápis o kontrole, III. Složení výboru, IV. Příprava jednání, V. Průběh jednání, VI. Hlasování, VII. Usnesení, VIII. Ukončení zasedání, IX. Zápis, X. Řešení nečinnosti, XI. Plnění usnesení, XII. Závěrečná ustanovení.

Zjistil jsem, že jsou porušovány dva body  tohoto Jednacího řádu, a sice  bod č. X  a bod č. XI.

V bodě X (Řešení nečinnosti) je napsáno:

„V případě nečinnosti předsedy výboru delší než tři měsíce, oznámí nejdéle v průběhu následujícího měsíce místopředseda tuto skutečnost  starostovi  obce.“

Kontrolní výbor je již  nečinný 5 měsíců.  Byla tato skutečnost oznámena starostovi?

V bodě XI (Plnění usnesení)  je napsáno:

„Kontrolu plnění usnesení  Kontrolního výboru  provádí zastupitelstvo obce.“

Na svém  posledním zasedání dne 13. 5. 2021 přijal KV usnesení v záležitosti obnovení letopisecké komise  a  usnesení v záležitosti  absence Jednacího řádu Finančního výboru. Zastupitelstvo se těmito usneseními  na svých  zasedáních ani v červnu ani v září nezabývalo.

Takže  mnohý  občan, který  pozorně sleduje činnost našeho zastupitelstva  a jeho orgánů,  si asi pomyslí: „Je něco  shnilého  ve státě dánském!“

16. 10. 2021      V. S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma