Navigace: Vladimír Slavík > Zastupitelstvo 16. 9. 2021: Bod č. 7

Zastupitelstvo 16. 9. 2021: Bod č. 7

Tento bod programu jednání Zastupitelstva  má název „Stanovisko ZMO k návrhům MOb na změny Územního plánu Ostrava.“ 

Starosta přečetl  k tomuto bodu následující návrh na usnesení:

„ZMOb Hrabová bere na vědomí rozhodnutí ZMO  nepořídit  změny Územního plánu Ostravy na rozvojových plochách č. B 216, B 221, B 224 a P 51 navrhované městským obvodem Hrabová s tím, ZMOb Hrabová pověřuje Radu MOb Hrabová, aby učinila kroky k podání návrhu v původním rozsahu s výjimkou plochy B 216.“

Po krátké diskusi byl tento návrh jednomyslně  schválen.

Komentář HN: O úpravách Územního plánu Ostravy se jedná již tři roky.  Snahou  současné samosprávy Hrabové  je  omezit výstavbu RD  především  v okolí  ul. Domovské a ul. Poplužní.  Argumentuje se tím, že je zde složité napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a problémem je i vysoká  hladina spodní vody.

Rozhodnutí o přeměně dřívější orné půdy, luk a zahrad na stavební pozemky  v těchto místech bylo učiněno při tvorbě Územního plánu Ostravy v roce 1994 a 2014. Tehdejší  MOb Hrabová nevznesl proti těmto navrhovaným změnám žádné námitky. Tím se přeměnily dřívější zemědělsky využívané  pozemky na parcely, určené  k zástavbě a  zároveň významně vzrostla jejich cena. Proto se ve sdělení Magistrátu města Ostravy ze  dne 27. 3. 2020 k návrhu na změny Územního plánu Ostravy v k.ú Hrabová uvádí:

 „Navrhujete, aby některé  zastavitelné pozemky byly změněny na pozemky určenými k využití  orná půda popř. krajinná zeleň…  Jednou z podmínek této změny je  prokázání veřejného zájmu, který k takové změně vede… Následně na všechny takto změněné zastavitelné plochy  se bude  vztahovat § 102 stavebního zákona, odst. 2, který vlastníkům umožňuje požadovat náhrady za tuto změnu…Náhrady jdou k tíži toho, na základě nějž k takové změně územního plánu došlo. V takovém případě by by veškeré náklady hradil městský obvod Hrabová.“

 Dne  4. 2. 2021 přišel na MOb Hrabová dopis, ve kterém  informuje  primátora města Ing. Tomáš  Macura  pana starostu  Igora Trávníčka o tom,  že Zastupitelstvo města Ostravy  na svém zasedání dne 27. 1. 2021 vyhovělo návrhům MOb Hrabová  na změnu způsobu  využití  ploch v okolí  ZŠ Paskovská  z plochy „Bydlení v bytových domech“ na plochu „Občanské vybavení“  a  jižně od ul. Mostní  z plochy „Bydlení v rodinných domech“ na plochu s využitím „Sport“. Navrhované změny u ploch B216, B221, B224 a B225 a  P51 západně od ul. U Řeky nebyly zastupitelstvu města  k rozhodnutí předloženy.  Pan primátor sděluje, že další postup ve věci těchto změn byl projednán na poradě vedení městského obvodu s Mgr. Bajgarovou, kde bylo dohodnuto, že výše uvedené navrhované změny  budou  nejprve projednány s vlastníky pozemků a pak znovu předloženy ZMO k projednání.

Takže nyní čeká  veřejnou správu MOb Hrabová  těžký úkol:  Získat souhlas vlastníků dotčených  pozemků s tím, aby se  změnil způsob  jejich  využití  z ploch  „Bydlení v rodinných domech “  na plochy se zemědělským nebo jiným využitím.

17. 10. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma