Navigace: Vladimír Slavík > Zastupitelstvo 16. 9. 2021 - Projednávání bodu č. 8

Zastupitelstvo 16. 9. 2021 - Projednávání bodu č. 8

Tento bod  programu  jednání zastupitelstva má název „Žádost  s.p. Diamo o stanovisko k návrhu na změnu Územního plánu Ostrava.

 Jedná se o budoucí  využití  plochy, která vznikla  po zasypání  sedimentační  kalové  nádrže Pilík 3. V územním plánu se předpokládá, že tato plocha  bude využita jako les. Les slouží ke stabilizaci životního prostředí, k produkci dřeva a k rekreaci. V Katastru nemovitostí je tato parcela s číslem 476/13 nyní  dočasně  označena jako „ostatní plocha“.  

 RMOb se k této záležitosti  dne 11. 8. usnesla  takto:

 „Rada městského obvodu Hrabová bere na vědomí žádost s.p. Diamo ze dne 3. 8. 2021 o stanovisko k návrhu na změnu  Územního plánu  Ostravy na pozemek  parc. č. 476/13 v k.ú. Hrabová a doporučuje provést změnu Územního plánu Ostravy na pozemku parc. č. 476/13, a to plochu s funkčním využitím „lesy“ změnit na funkční plochu „krajinná zeleň“ a ukládá starostovi předložit žádost na změnu Územního plánu jednání zastupitelstva“.

V zápise z  jednání zastupitelstva je k tomuto bodu  uvedeno:

„ Starosta sdělil, že  proběhlo jednání mezi obvodem a DIAMEM za přítomnosti Ing. Faicové, V. Kopitzové a I. Trávníčka. Starosta sdělil, že rada podporuje návrh Diama.  S „krajinnou zelení“ nesouhlasí zastupitel M. Slíva. Ing. Faicová vysvětlila, že územní plán nedává vlastníkovi povinnost to dle plánu udělat.  Mgr. Strnišťová sdělila, že se neumí rozhodnout a určitě se zdrží hlasování.  M. Slíva doporučuje změnit na krajinnou zeleň až po zpracování projektu. Do debaty se dále zapojil zastupitel Gromnica, A. Strnišťová a starosta obvodu. V závěru starosta navrhnul  tento bod stáhnout z projednávání.“

K bodu č. 8 nebylo přijato  žádné usnesení.

Komentář HN:  O změně Územního plánu rozhoduje zastupitelstvo města.  Změnu může navrhnout i městský obvod, ale návrh musí být v souladu s právními předpisy,  konkrétně se stavebním zákonem a s vyhláškou č. 500/2006 Sb.  To mohou posoudit  pouze odborníci. Zastupitelům MOb nebylo  před projednáváním  tohoto bodu  předloženo stanovisko příslušných odborných útvarů magistrátu města.  Bez  těchto stanovisek bylo  projednávání  žádosti s.p. DIAMO  v zastupitelstvu MOb Hrabová velmi problematické. Naštěstí se o žádosti s.p. DIAMO nehlasovalo.   Stane se tak asi až po dodání stanoviska odborníků z odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.  Možná na příštím zasedání zastupitelstva.

15. 10. 2021    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma