Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespodence s panem starostou

Má korespodence s panem starostou

Svůj první dopis jsem zaslal tehdejšímu  panu starostovi  MOb Hrabová 21. března 2013. Měl následující text:

Vážený pane starosto,

Především mi dovolte dodatečně poděkovat Vám, radě a zastupitelstvu za zřízení chodníku od ulice Slínové na zastávku MHD Statek. Chodník je velmi kvalitně postaven a slouží dobře svému účelu.

 A nyní proč vám píši tento dopis: Dostala se mi do rukou publikace Jiřího Stibora „Stará Bělá 1272 – 1918“. Tato, možná až příliš objemná publikace/ má 510 stran!/ byla vydána u příležitosti 725. výročí vzniku obce Stará Bělá v nákladu 1000 výtisků. Mimo historickou část, popisující vznik a vývoj obce obsahuje kniha genealogii místních rodů, popis života občanů v různých časových obdobích, vývoj výstavby obce, popis školství, obchodní a dopravní sítě, vznik a vývoj samosprávy apod.

             Myslím, že podobnou publikaci by si zasloužila i Hrabová a občané by to velmi uvítali.

A ještě jednou děkuji jménem svým a jménem sousedů za vybudování chodníku.

 

            Jelikož jsem nedostal žádnou odpověď, napsal jsem koncem roku 2013 další dopis na poněkud jiné téma:

 

            Vážený pane starosto,

Nelze pochybovat o významu místních časopisů. Svědčí o tom skutečnost, že je vydávají všechny městské obvody. Tyto časopisy informují o  kulturním, sportovním a společenském životě obcí, o činnosti orgánů obecní samosprávy a o dalších důležitých záležitostech a událostech. Svůj časopis má i Hrabová. Vychází 6x ročně v rozsahu 4 stran. Okolní obce si uvědomují lépe než my význam místních časopisů. Posuďte sám:

Nová Bělá : místní časopis vychází 6x ročně v rozsahu 10 stran. Stará Bělá : každý měsíc – 12 stran. Proskovice : 4x ročně – 10 stran. Polanka : 6x ročně 16 stran!

Všechny tyto časopisy lze dohledat na internetových stránkách příslušných městských obvodů. Časopisy jsou vedeny velmi profesionálně redakčními radami.

             Z uvedených údajů vyplývá, že Hrabová v této oblasti značně zaostává za ostatními obvody. Zajímá mě Váš názor resp. názor rady a zastupitelstva na tento problém.

S pozdravem Vladimír Slavík.

 

            Pan starosta měl snahu vyřídit mé připomínky telefonicky, ale já jsem trval na osobní schůzce. Ta se uskutečnila v lednu 2014. Po pořádek jsem sepsal o schůzce zápis, který byl potvrzen i starostou.

 

                        Zápis z jednání u starosty Hrabové ze dne 8.1. 2014.

Jednání se uskutečnilo v kanceláři starosty od 13. do 15 hod. Byla projednána a prodiskutována následující témata:

Problematika Hrabovských listů:

Poukázal jsem na skutečnost, že HL zaostávají za ostatními městskými obvody především v rozsahu.

Doporučil jsem následující:

  1. Zveřejňovat informace o nových zákonech, dotýkajících se občanů- např. o změně ohlašovací povinnosti při kácení stromů, dle potřeby informovat občany o stavebních a jiných činnostech na území obce- např. stavba kanalizace v oblasti Bělské ulice.
  2. Zveřejňovat informace o stavu a pohybu obyvatelstva, o výstavbě nových rod. domů a jiných objektů. Nejlépe po ukončení roku.
  3. Čas od času zveřejňovat informace kronikáře jak z minulosti tak ze současnosti.
  4. Navrhl jsem, aby u veřejných zakázek byl uváděn zhotovitel a cena zakázky.
  5. Navrhl jsem zveřejňovat v HL kompletní rozpočet ve všech položkách.
  6. Navrhl jsem zveřejňování volebních programů stran, které kandidují do zastupitelstva.
  7. Navrhl jsem vymezit v HL prostor pro reklamy místních drobných podnikatelů.

       8.    Navrhl jsem zavedení rubriky „Dopisy čtenářů“ a zveřejňovat i kritické postřehy             občanů.

 

Problematika zpětné vazby mezi občany a radnicí:

Sdělil jsem svůj názor na důležitost zpětné vazby. Pokud radnice ignoruje názory občanů a neodpovídá na podněty, ztratí občané zájem na spolupráci. Uvedl jsem mé negativní zkušenosti. Na mé tři podněty a dotazy nebylo reagováno. Starosta mě ujistil, že šlo o náhodu.

 

Výchova občanů k patrioticismu.

Sdělil jsem svůj názor na důležitost poznání historie rodu, obce, státu pro ochotu občana se angažovat ve veřejném prostoru. Navrhl jsem následující:

1. Zajistit vydání publikace o historii Hrabové.

2. Publikovat v HL materiály o zasloužilých občanech Hrabové

Upozornil jsem, že 21 občanů bylo uvězněno v době Protektorátu a 15 jich zahynulo, 11 občanů bylo vězněno z politických důvodů po r. 1948. Bylo by správné zveřejňovat informace o těchto občanech.

 

Závěr: Připomínky p. Slavíka považuje starosta za podnětné, bude projednáno s redakční radou. Přivítal příspěvek p. Slavíka do HL a doporučí redakční radě jeho zveřejnění. Seznámil p.Slavíka s tím, že v r. 2014 budou v HL pravidelně vycházet články k historii Hrabové. Dle názoru pana starosty problematika rozsahu, koncepce, obsahu a formy HL by měla být prodiskutována zastupitelstvem vzešlým z voleb 2014. Týká se také publikace o historii Hrabové. S náměty na články do HL zaslanými 16. 1. 2014 byla seznámena redakční rada..

 

Náměty na články do Hrabovských listů:

- Jak budou využity pozemky po struskovém odvalu VŽ. Rekreační oblast?  Lesopark?

- Jak je Hrabová zabezpečena před možnou povodní. Která jsou největší rizika?

- Současný územní plán Hrabové. Popis jednotlivých území vč. významných krajinných prvků.

-Evropsky významná lokalita Pilíky. Vysvětlení, význam pro Hrabovou.

-Počítá se s domovní kanalizaci v jižní části Hrabové? Když ne, jaké jsou možnosti v likvidaci odpadů.

-Prodloužení Mostní ulice. Kdy to bude, na čem to vázne,

-Stav místních komunikací. Co již bylo postaveno, co ještě zbývá.

-Současný stav ve výstavbě RD na území Hrabové. Kde se nejvíce staví, hodnocení vzhledu staveb, jak se financuje infrastruktura.

- Hrabovská škola. Historie, významné osobnosti /učitelé, absolventi/ mimoškolní aktivity, současná struktura školy, počet žáků z Hrabové a okolí.

- Sídliště Šídlovec. Historie, arvhitektonická hodnota, vybavenost, počet bytů soukromých a obecních.

 

            Další korespondence se uskutečnila až v červenci 2014.

Napsal jsem panu starostovi tuto informaci:

Pane starosto, možná, že o tom nevíte, ale na našich webových stránkách schází údaje, které podle zákona č. 106/1999 Sb. tam mají být. Ostatní obvody mají tyto údaje v rubrice „Radnice“ pod heslem „Povinně zveřejňované informace“. U nás chybí konkretní údaje zejména u bodu 8,9,10 a 17. Máme tam jen nápisy bez náplně. Velmi dobře to mají zpracované např. ve Lhotce ale i v jiných městských obvodech. S pozdravem Slavík.

 

Odpověď na tento dopis nepřišla.

 

            Další dotaz jsem zaslal v listopadu 2014:

Pane starosto, v zákoně č. 132/2006 Sb, o kronikách obcí j v § 3 uvedeno:zápis do kroniky se provádí nejméně 1x za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.

Dotaz: Jakým způsobem se rozhoduje v Hrabové? Usnesením zastupitelstva?

§ 4: Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě.

Dotaz: Kdy lze nahlédnout do kroniky na úřadě v Hrabové?

Děkuji za odpověď.

 

Ani na tento dopis odpověď nepřišla.

 

            V prosinci 2014 jsem poslal dopis následujícího znění: Vážený pane starosto, podle platného zákona o obcích má každý občan, který je hlášen k trvalému pobytu a dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu ve stanovené lhůtě. Využívám svého práva a mám k rozpočtu na r. 2015, zveřejněném dne 1.12 2014 na úřední desce, následujíc dotazy:

Pak následovalo mých 6 dotazů.

Pan starosta přeposlal mé dotazy příslušné úřednici místní správy, která na ně dle svých možností odpověděla.

 

            Prozatím poslední dopis jsem zaslal panu starostovi v lednu 2015:

Vážený pane starosto, píši Vám tento dopis jednak jako občan Hrabové, jednak jménem čtenářů webových stránek Hrabovské noviny a Hrabova.info.

Tyto webové stránky čte denně cca 30 našich spoluobčanů.Není to mnoho ve srovnání s počtem obyvatel Hrabové, ale na druhé straně jsou to občané, kteří se intenzivně zajímají o veřejný život našeho městského obvodu a mohou v blízké budoucnosti ovlivňovat významnou část občanské veřejnosti. Předpokládám, že Vám záleží i na jejich názorech.

            Jako vždy na začátku roku mnozí občané a mnohé instituce formulují svá předsevzetí a cíle, kterých by rádi dosáhli.Mě osobně a určitě i čtenáře našich webových stránek by zajímalo, jak je na tom v této oblasti náš pan starosta. Proto si vám dovolím položit následující otázky:

1. Co pokládáte v letošním roce ve své funkci starosty za prioritní úkol?

2. Jste starostou již třetí volební období. Jakou nejdůležitější zkušenost si přinášíte z uplynulých let z této funkce do současného volebního období?

3. Jaký je Váš názor na možnou budoucí spolupráci Vás, případně i dalších zastupitelů se současnými internetovými časopisy Hrabové, především s Hrabova.info?

            Vážený pane starosto, pevně doufám, že v přiměřené době cca 15 dnů budeme moci naše čtenáře seznámit s Vaší odpovědí na tento dopis. Postupně máme v úmyslu oslovit i další zastupitele a vedoucí pracovníky místní správy městského obvodu Hrabová.

S přáním všeho nejlepšího v letošním roce Vladimír Slavík.

V Hrabové 12. ledna 2015.

 

Před několika dny přišla od pana starosty následující odpověď:

Vážený pane Slavíku,

Taktéž Vám přeji vše nejlepší v roce 2015. Co se týče Vašich otázek, veřejnost budu nadále oslovovat prostřednictvím Hrabovských listů.

S pozdravem

 Mgr. Rostislav Naď, starosta MOb Hrabová

 

3.2. 2015.       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma