Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespodence se zastupitelem Janem Dvořákem

Má korespodence se zastupitelem Janem Dvořákem

S panem Janem Dvořákem jsme si v loňském roce vyměňovali poměrně často názory na rozličné záležitosti, které se týkaly jednak ČSSD jednak veřejné správy v Hrabové.  Myslím, že čtenáře Hrabovských novin budou zajímat postoje tohoto politika, který v zastupitelstvu zastává různé funkce již od r.1998 a naposled v období 2010 – 2014 dokonce funkci místostarosty.

 

            Počátkem září 2014 v souvislosti s novým volebním programem ČSSD jsem panu předsedovi ČSSD – Hrabová ing. Janu Dvořákovi položil následující otázku:

             Ve svém volebním  programu  z r. 2010 i z r. 2014 uvádíte, že prosadíte dokončení protipovodňové ochrany Hrabové. V čem tato protipovodňová opatření spočívají?

Pan předseda odpověděl takto: jedná se především o to, že se má upravovat koryto odlehčovacího kanálu Ščučí u statku včetně přestavby mostku Paskovské a ohrazení kanálu. Právě tudy se dostala voda v r. 1997 do Hrabové. Stavba je připravována státem (Povodí Odry s.p.) a podle posledního příslibu snad v příštím oce by měla být realizována.

Určitou úpravu pro zrychlení průtoku potřebuje i Šídovecký potok v průtoku Šídlovcem – v korytě jsou kameny uvolněné z opevnění koryta a především spousta rour u Šídlovecké ulice a také most pod Šídloveckou je směřován k Místecké (dle původního směru toku) a  tok se pak za Šídloveckou prudce stáčí doprava(což zpomaluje průtok) a také koryto dál k Ostravici potřebuje zpevnit uvolněné zatravovací dlaždice. Projekt na to existuje, ale je to mimo finanční možnosti obvodu.

Přeji pěkný den. Ing. Jan Dvořák.

 

V září 2014, s ohledem na blížící se volby jsem poslal panu předsedovi následující dopis /zkráceně/“

1. Proč Váš volební program nereaguje na viditelné problémy našeho obvodu, jako je nedostatečná zpětná vazba mezi veřejnou správou a občany, enormní růst nákladů na veřejnou správu, málo podrobná struktura výdajové části rozpočtu?

2. Co je míněno bodem „Budeme usilovat o kvalitnější práci úřadu městského obvodu?“

3. K výherním automatům: pokud je mi známo, v Hrabové výherní automaty nejsou. Nebo se mýlím?“

Pan předseda odpověděl takto /zkráceně/:

ad1. V našem volebním programu máme i zlepšení informovanosti občanů, a to jak v Hrabovských listech tak na webu. Růst nákladů na veřejnou správu je jedním z prvků vyjadřujících stav ÚMO. Také se mi příliš nezdá občasné vytvoření dalšího pracovního místa na úřadě. Dokud však bude v obvodě vládnout ODS, vzhledem k vzniklým osobním vazbám se to nezmění. Struktura rozpočtu je dle účetních položek – to jsou pravidla celostátně daná. Ale asi by se to dalo prostřednictvím Hrabovských listů přetransformovat do podoby pochopitelné občanům.

ad.2. My máme ambici práci úřadu zlepšit, např. po stránce provozní doby ale především po stránce kvality práce úředníků. Jenže se ukázalo, že ve stávající koalici s ODS to není možné prosadit, proto to ve volebním programu neslibujeme.

ad.3. Pokud vím, hrací automaty jsou v Hrabové ve 2 restauracích.

Děkujeme za Váš zájem a budeme rádi, když nám ve volbách dáte svůj hlas.

 

Třetí dopis v r. 2014 s názvem“Několik otázek členům ČSSD Hrabová“ obsahoval následující dotazy /zkráceně/:

1. Koncem července bylo na webových stránkách městského obvodu  oznámeno, že informace, šířené ing. Zdeňkem Novotným jsou zavádějící, nepravdivé, zkreslující a urážlivé. Toto provolání podepsali i členové rady za ČSSD. Co když některá tvrzení mají reálný základ?

2. V Hrabové není doposud uplatňován v plném rozsahu zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tím jsou výrazně poškozována práva občanů.

3. Každý, kdo pozorně čte Hrabovské listy zjistí, že tyto jsou zaměřeny poněkud jednostranně. Redakční radu tvoří starosta a dva zastupitelé ODS. Proč zastupitelé ČSSD nepožadovali poměrné zastoupení v redakční radě?

            Pan zastupitel poslal 22. 9. 2014 následující odpovědi /zkráceně/:

1. Na schůzi jsme se shodli, že propagační materiál pana ing. Novotného je urážlivý a to nejen ve vztahu ke starostovi nebo k radě, ale k celému zastupitelstvu. Nepravdy potom přebijí to, co má reálný základ. Každopádně pokud má ing. Novotný soudně uznaný důkaz, tak ho může veřejně vyvěsit, vše ostatní je jen spekulace a pomluva.

2. Souhlasíme s Vaším tvrzením, že by se informovanost měl zlepšit. Pokud si myslíte, že není dodržován zákon č. 106/1999Sb., tak napište konkrétně v čem.

3. Sdílím podobný názor jako tady popisujete. Netušili jsem, že redakční rada bude tvrdohlavě nepřístupná jakýmkoliv snahám o změnu Hrabovských listů (včetně hlasů z ODS) a bude jednostranně informovat v zájmu ODS a nás tak trochu diskriminovat. Byla to naše chyba a my se z ní v dalším období poučíme z důvodů, které uvádíte.

Přejeme hezký den. Za MO Hrabová Ing. Jan Dvořák a Vojtěch Žižka.

 

Poslední dopis jsem poslal  v únoru  letošního  roku:

Vážený pane zastupiteli,

V internetovém časopise Hrabovské noviny je nová rubrika, ve které jsou zveřejňovány otázky kladené našim zastupitelům a jejich eventuální odpovědi.

Vás bych se rád zeptal na následující :

1. Jaký problém považujete  v současné Hrabové za nejdůležitější?

2. Jste předsedou komise výstavby, dopravy a ekologie. Proč nebyl doposud zveřejněn program stavebních a jiných akcí, který má být letos realizován?

3. Jakým způsobem máte v úmyslu informovat voliče ČSSD i ostatní občany Hrabové o výsledcích při realizaci vašeho volebního programu?

S přátelským pozdravem Vladimír Slavík.

 

Pan zastupitel Jan Dvořák odpověděl takto:

ad. 1. Ty problémy jsou dva. Styl vedení samosprávy obvodu a ÚMO a dopravní zátěž na Paskovské.

ad.2. Komise výstavby, dopravy a ekologie není komisí investiční. O tom, co se postaví v daném roce nerozhoduje komise (ani o to není dopředu informována), ale rozhoduje rada a při dnešním stavu vedení obvodu tedy de facto starosta ( ostatně i v době mého působení ve funkci místostarosty jsem se často divil, že se naráz připravuje investiční akce, o které se předtím nikdy nemluvilo). Nicméně je kapitálovým rozpočtem schváleným ZMOb dáno, co hodlá městský obvod postavit v tomto roce a samozřejmě by toto mělo být zveřejněno. Navrhnu to osobně na příštím ZMOb. Takovéto informace by měly být trvalou součástí upgrade Hrabovských listů (včetně staveb jiných invesrorů).

ad.3. Předpokládám, že pan starosta nepřipustí, abychom dostali prostor v Hrabovských listech, proto to bude možné jen prostřednictvím našeho webu, případně nástěnek. Jsme však v opozici a za současné konstalace vedení obvodu bude velmi těžko cokoliv prosadit.

Přeji hezký den. Dvořák.

 

            I když s některými názory pana zastupitele je možno polemizovat, vážím si jeho otevřenosti a vstřícnosti při vedení této diskuse. Vždyť by nemusel odpovídat na mé otázky  a mohl zaujmout stejný postoj jako pan starosta.

            Jménem čtenářů Hrabovských novin i jménem svým panu Janu Dvořákovi za tuto spolupráci srdečně děkuji.

 

            6.2. 2015.     V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma