Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespodence se zastupitelkou paní Květoslavou Hrabovskou

Má korespodence se zastupitelkou paní Květoslavou Hrabovskou

Paní zastupitelce ing. Květoslavě Hrabovské jsem zaslal 11. února dopis, který obsahoval tři otázky, související s její funkci ve finančním výboru našeho zastupitelstva.

Dnes jsem obdržel odpovědi, které budou určitě zajímat i čtenáře Hrabovských novin. Jsou velmi podrobné a v mnohém i poučné. Posuďte sami:

 

Otázka č. 1:

 Kandidovala jste za hnutí "Ostravak", který má mimo jiné ve svém volebním programu bod "Zprůhledníme financování obce uvedením srozumitelného rozpočtu". Zřejmě se to neobejde bez vysvětlujícího slovního komentáře k některým rozpočtovým položkám.

 Kdo by měl tento komentář  zpracovat a měla by se na tom podílet i  finanční komise?

Odpověď:

V rámci finančního výboru jsme projednali návrh rozpočtu na rok 2015. Jako nováček v zastupitelstvu jsem se seznamovala s jednotlivými kapitolami rozpočtu a své dotazy a připomínky řešila přímo se zástupkyní finančního odboru ÚMOb. Některé položky, jak píšete, se z mého pohledu neobešly bez vysvětlujícího komentáře. A to zejm. v oblasti investic, oprav a udržování, činnost místní správy, hospodářské činnosti. Již v rámci projednávání a zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2014 bych chtěla u významných položek, aby byl zveřejněn komentář, či vysvětlení, případně slovní shrnutí. Tento komentář by měl být zpracován kompetentními zaměstnanci ÚMOb a měl by být současně se závěrečným účtem projednán finančním výborem, kde může dojít k jeho úpravám či doplnění.

 

Otázka č. 2:

 Odbor interního auditu a kontroly MMO zjistil v Hrabové závažné nedostatky v  administrativě a v hospodaření městského obvodu za období 7/2013 - 7/2014.

Měl podle Vašeho názoru na tyto nedostatky preventivně upozornit tehdejší finanční a kontrolní výbor a zejména auditor nebo to nebylo v jejich kompetenci?

Odpověď:

Zjištění interního auditu MMO jsme řešili v rámci finančního výboru na svém druhém jednání. Zabývali jsme se nejen posledním auditem, ale i audity za předchozí roky, a to zejm. zda došlo k nápravě dřívějších zjištění. Podle prostudování a projednání auditů si nemyslím, že byly zjištěny závažné nedostatky v hospodaření obce. Spíše se domnívám, že byly nesprávně či nedostatečně stanoveny pravidla, zejm. v kompetencích, oběhu dokladů a následné kontrole. Ze svého pohledu (účetního) jsem viděla nedostatky a chyby v účtování. V rámci finančního výboru jsme vydali doporučení k úpravě některých směrnic, kompetencí a hlavně v oblasti kontroly hospodaření s bytovým a nebytovým fondem. Dohodli jsme se, že jako členové finančního výboru se budeme podílet na této kontrole, a to jak za rok 2014, tak následně na průběžné kontrole roku 2015 a let následujících.

 

Otázka č. 3:

Váš výbor je pouze tříčlenný.

 Budete stačit na všechny úkoly, které jste podle zákona o obcích povinni vykonávat? Budete informovat i občanskou veřejnost o své činnosti?

Odpověď:

Finanční výbor se v tomto volebním období sešel již dvakrát, na prvním jednání projednal zejm. navrhovaný rozpočet na rok 2015, druhé jednání bylo celé věnované internímu auditu MMO. Z jednání vyplynulo, že všichni členové finančního výboru jsou ochotni a schopni plnit funkci kontrolního a iniciativního orgánu zastupitelstva. Až čas ukáže, jestli počet tří členů je dostačující, jaké požadavky na činnost finančního výboru vzejdou ze strany zastupitelstva.

Z jednání finančního výboru je vyhotovován zápis. Požádala jsem o jeho zveřejnění na internetových stránkách obce. Pokud se tak nestane, chtěla bych, formou svého komentáře, občany seznámit s průběhem jednání finančního výboru, např. na stránkách hrabova.info.

 

Komentář Hrabovských novin k odpovědím na položené otázky:

 

Prostudoval jsem odpovědi paní zastupitelky velmi pozorně a  pokládám její komentáře za objektivní a na potřebné odborné úrovni. Konečně máme ve finanční komisi členku, která se vyzná v účetnictví a svou funkci ve výboru neprovádí pouze formálně.

Velký význam má pro mě poznámka, že nedostatky, zjištěné interním auditem MMO jsou spíše výsledkem organizačních nedostatků, které bude možno odstranit. Za důležité pokládám i navázání potřebné spolupráce mezi členy výboru a kompetentními zaměstnanci ÚMO.

Mé pozornosti také neušlo, že paní Hrabovská se vyhnula odpovědi, zda za nedostatky, zjištěné kontrolou MMO nese určitou zodpovědnost i dřívější finanční výbor a především povinný každoroční audit, který v Hrabové provádí firma TOP Auditing, s.r.o. Brno.

Za nejdůležitější pokládám příslib, že finanční výbor se bude snažit přiblížit občanům Hrabové některé složitosti rozpočtu a závěrečného účtu prostřednictvím srozumitelných komentářů, jakož i zveřejňování zápisů z jednání finančního výboru.

Myslím, že mohu jménem čtenářů Hrabovských novin poděkovat paní Hrabovské za podrobnost a srozumitelnost sdělených informací.

 

            18. 2. 2015.   V. S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma