Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespondence s vedoucí odboru financí a správy majetku

Má korespondence s vedoucí odboru financí a správy majetku

V únoru letošního roku jsem poslal vedoucí odboru financí a správy majetku ing. Janě Zuibrové dopis s několika otázkami. Odpověď přišla za několik dnů s následujícími informacemi:

Otázka č. 1: V loňských volebních programech několika volebních subjektů je požadavek na větší srozumitelnost rozpočtů. Je to pochopitelné, občané mají právo být informováni o tom, na co se používají peníze, které pocházejí převážně z jejich daní. Jsou v podstatě dva způsoby, jak toho dosáhnout. Buď vysvětlujícím komentářem v Hrabovských listech, nebo komentářem, tvořícím přílohu rozpočtu v jeho příjmové i výdajové části. Kterému způsobu dáváte přednost? A proč?

Odpověď: Dle mého názoru by byl přínosnější komentář přímo k příjmové a výdajové části rozpočtu. Bylo by to přehlednější než vysvětlující komentář v Hrabovských listech.

Otázka č. 2: V loňském roce se vyskytly určité problémy při finanční kontrole, provedené zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly MMO. Přitom výsledky hospodaření za  rok  2013 přezkoumal v říjnu 2013 a v dubnu 2014 odborný auditor TOP Auditing, s.r.o., Brno a nebyly shledány žádné závady. Jak je to možné? Klik platí Hrabová této společnosti za zřejmě pouze formální audit? Vždyť upozornění ze strany tohoto auditora by mohlo předejít dalším komplikacím.

Odpověď: To není správně položená otázka. Nemohu Vám odpovědět, z jakého důvodu neshledal externí audit provedený firmou TOP auditing Brno závažné nedostatky. Městský obvod Hrabová neplatí společnosti Top auditing Brno nic, je to firma nasmlouvaná statutárním městem Ostrava, jako nezávislá firma mimo odbor interního auditu magistrátu města Ostravy, která provádí externí audit všem městským obvodům města. Takže tuto firmu platí statutární město Ostrava.

Otázka č. 3: Podle závěrečného účtu za r. 2013 byly výnosy bytového hospodářství 7 540 tis. Kč a náklady 8 229 tis. Kč. Ztráta činila 689 tis. Kč. Jaké byly příčiny tohoto záporného hospodářského výsledku? Kolik bytů je ještě ve správě městského obvodu?

Odpověď: Hospodářský výsledek realitní agentury byl za rok 2013 ještě vyšší, než uvádíte, byl -1.768.881,59 Kč, což bylo dáno tím, že od roku 2013 musí městský obvod odepisovat svůj majetek, takže realitní agentura si vypočítá hospodářský výsledek ze svých nákladů a městský obvod k tomu připočte odpisy. Realitní agentura v roce 2013 prováděla rozsáhlé revize komínů (jak jí ukládá zákon), což souviselo s vyššími náklady. V současné době spravuje realitní agentura městskému obvodu 242 bytů.

Tolik otázky a odpovědi z oblasti finančního hospodářství našeho městského obvodu.

Komentář Hrabovských novin:

Vysvětlující přílohy k rozpočtům by určitě občané, zajímající se o hospodaření obce, uvítali. Čím dříve se tak stane, tím lépe.

Pokud jde o problematické audity brněnské firmy, zaslal jsem na MMO 28. února žádost o informaci tohoto znění: „Odbor interního auditu a kontroly MMO provedl v r. 2014 v Hrabové finanční kontrolu a ve své zprávě uvedl 23 nedostatků. Přitom výsledky hospodaření za r. 2013 a 2014 přezkoumal odborný auditor TOP Auditing, s.r.o. Brno a nebyly zjištěny žádné závady. Jak je to možné? Auditora z Brna údajně vybral MMO“. Odpověď má být doručena na mou elektronickou adresu podle podmínek zákona č. 106 do 15. března.

Ztráta 1 769 tis. Kč za rok 2013 na bytovém hospodářství nutí k zamyšlení. Zřejmě to nebyl výjimečný rok a tyto ztráty jsou dlouhodobé. Neměl by se výrazně snížit počet bytů ve vlastnictví obce? Určitě námět k zamyšlení pro finanční výbor a pro bytovou komisi.

                        7. 3. 2015.      V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma